Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 5/2017

Biurokracja pochłonie pracodawcę


Od przyszłego roku mają zacząć obowiązywać nowe przepisy dotyczące sezonowego zatrudniania cudzoziemców, które dotkną przede wszystkim rolnictwo i ogrodnictwo.

Planowane zmiany mają związek z koniecznością wdrożenia do polskiego prawodawstwa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego, tzw. dyrektywy sezonowej. Przy okazji Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza wprowadzić także modyfikacje w obowiązującej, uproszczonej procedurzeną także uproszczonej proceduręiu państw (, że resort  zatrudniania pracowników z sześciu państw (Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz z Ukrainy), która bazuje na oświadczeniach o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, składanych przez pracodawców w powiatowych urzędach pracy. Resort pracy poprzez zmiany chce ograniczyć nadużycia, jakie towarzyszyły procedurze, która obowiązuje zresztą nie tylko w rolnictwie.  

Przedstawiciele organizacji rolniczych oraz sami rolnicy wskazują jednak, że nowe przepisy skomplikują zatrudnianie cudzoziemców ze względu na dodatkowe obciążenia formalne i finansowe. Sam ustawodawca w uzasadnieniu do projektu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych innych ustaw pisze, że dyrektywa „wprowadza skomplikowane, sztywne procedury, trudne w praktycznej realizacji, zwłaszcza w zestawieniu ze specyfiką pracy sezonowej, kiedy cudzoziemiec podejmuję pracę u jednego podmiotu, najczęściej przez okres kilku tygodni w ciągu roku i często zmienia podmioty, na rzecz których wykonuje pracę”. – Pewne reguły narzuca nam prawo unijne i nie jesteśmy w stanie się od nich uwolnić, chociaż chcielibyśmy. Przygotowując ten projekt staraliśmy się brać pod uwagę wszystkie głosy, które do nas docierały i maksymalnie uprościć te procedury – zapewniał Stanisław Szwed, sekretarz stanu w MRPiPS, 5 kwietnia podczas konferencji w Warszawie.

Zezwolenie sezonowe  

Na podstawie przepisów dyrektywy sezonowej zostanie wprowadzony nowy typ zezwolenia na pracę cudzoziemców, tj. zezwolenie na pracę sezonową, które będzie funkcjonowało obok obowiązującego systemu zezwoleń na pracę oraz systemu oświadczeń. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawał starosta, a w praktyce PUP, na okres do dziewięciu miesięcy.

Obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę sezonową w rolnictwie i ogrodnictwie mają podlegać działalności wskazane w projekcie rozporządzenia do ustawy. Będą mogli ubiegać się o nie obywatele wszystkich państw trzecich. Do rozpoczęcia pracy będą potrzebowali oprócz zezwolenia także wizy (Schengen lub krajowej, w zależności od długości pobytu). Ewentualne zniesienie wiz dla Ukraińców dotyczy przede wszystkim ruchu turystycznego, a więc osoba chcąca podjąć pracę na terenie UE będzie musiała posiadać wizę.

Wniosek o zezwolenie na pracę sezonową będzie składał do PUP pracodawca, który musi określić w nim warunki pracy cudzoziemca. Jeśli będą zgodne z dyrektywą, wniosek zostanie wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, do której dostęp będą posiadali także konsulowie. Cudzoziemiec otrzyma od przyszłego pracodawcy wydane przez PUP zaświadczenie o wpisaniu wniosku do ewidencji oraz o zawartych w nim warunkach na pracę sezonową i na tej podstawie będzie starał się o uzyskanie wizy na wjazd. Gdy cudzoziemiec stawi się w pracy, trzeba będzie potwierdzić jego przyjazd w PUP oraz złożyć informację o adresie zamieszkania. Dopiero wówczas zostanie wydane zezwolenie na pracę sezonową.

Kwatera dla obcokrajowca

Dyrektywa wymaga, by starosta, zanim wyda zezwolenie na pracę sezonową, przeprowadził tzw. test rynku pracy, a więc zasięgnął informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy. Ministerstwo planuje jednak zwolnić z tego obowiązku starostów w sytuacji, gdy będzie chodziło o zezwolenia dla obywateli sześciu państw, dla których obecnie stosowana jest uproszczona procedura oświadczeniowa.

Kolejny obowiązek nakładany przez dyrektywę dotyczy zakwaterowania cudzoziemca. Pracodawca będzie musiał złożyć  w PUP oświadczenie dotyczące zapewnienia mu zakwaterowania na terytorium Polski. Zapewniając cudzoziemcowi zakwaterowanie w swoim gospodarstwie, pracodawca będzie zobowiązany do zawarcia z nim odrębnej, pisemnej umowy określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery mieszkalnej, przy czym nie będzie mógł potrącać czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca.

Przewiduje się możliwość odmowy wydania zezwolenia na pracę sezonową oraz jego uchylenie w konkretnych przypadkach, które stosuje się także dla innych zezwoleń o pracę. Chodzi o posługiwanie się podrobionymi dokumentami, naruszanie praw pracowniczych, niepłacenie składek ubezpieczeniowych i podatków, nieprzestrzeganie warunków zatrudnienia oraz posiadanie na koncie kar za nielegalne powierzanie pracy. Krajowe przepisy wskazują, że odmawia się lub uchyla zezwolenie na pracę w przypadku dwukrotnego skazania za nielegalne powierzenie pracy w ciągu dwóch lat. Nową przesłanką do odmowy wydania zezwolenia ma być nieprowadzenie działalności gospodarczej lub gdy przedsiębiorstwo postawione jest w stan likwidacji.

Cudzoziemiec będzie mógł dochodzić odszkodowania, jeśli jego zezwolenie na pracę sezonową zostanie uchylone z powodu ukarania pracodawcy za nielegalne powierzanie pracy, za niedopełnienie obowiązków związanych z dyrektywą lub w związku z upadłością lub zaprzestaniem działalności. Odszkodowanie może obejmować wszelkie zobowiązania, które pracodawca musiałaby spełnić, gdyby zezwolenie nie zostało cofnięte. Ostatecznie o wysokości odszkodowania zadecyduje sąd. Aby umożliwić cudzoziemcowi dochodzenie swoich praw, w projekcie ustawy przewidziano, że będzie mu dostarczana decyzja orzekająca o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową.

Skomplikowane zmiany

Dyrektywa wymaga, aby prawo krajowe uwzględniało możliwość przynajmniej jednokrotnego przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oraz zmiany pracodawcy bez konieczności opuszczania przez cudzoziemca naszego kraju, pod warunkiem, że zmieści się to w maksymalnym okresie pracy sezonowej (9 miesięcy). Jeśli cudzoziemiec zdecyduje się na kontynuację pracy u tego samego pracodawcy, na takich samych warunkach, to będzie stosowana prosta procedura zmiany terminu, bez przeprowadzania testu rynku pracy. Natomiast w przypadku zmiany warunków wykonywania pracy konieczne będzie ich ponowne sprawdzenie. W trakcie tej procedury cudzoziemiec będzie mógł wykonywać pracę. Warunkiem będzie jednak złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową bez braków formalnych.

W przypadku zmiany pracodawcy, konieczna będzie weryfikacja wszystkich warunków zawartych w dyrektywie, a więc przeprowadzenie od nowa całej procedury, tj. sprawdzenie warunków zatrudnienia, wykonanie testu rynku pracy, a następnie uzyskanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową i na jego podstawie wizy. W oczekiwaniu na zmianę pracodawcy, cudzoziemcowi będzie przysługiwało prawo do wykonywania pracy przez 30 dni od złożenia wniosku. Będzie mógł więc legalnie ją kontynuować czekając na przedłużenie zezwolenia.

Dodatkową trudność może stanowić kwestia przedłużenia wizy Schengen, która co do zasady nie jest wydawana na terytorium kraju, w którym przebywa cudzoziemiec. Wspólnotowy Kodeks Wizowy wskazuje jednak, że można ją zastąpić wizą krajową lub zezwoleniem dla pracownika sezonowego. Dlatego zostanie wprowadzony nowy typ zezwolenia na pobyt czasowy, które będzie wydawane przez wojewodę (maksymalnie na okres niewykorzystany w ramach tych 9 miesięcy). Opłata skarbowa za nie wyniesie 170 zł.  

Cały tekst można przeczytać w majowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Alicja Siuda
Fot. Tytus Żmijewski


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat