Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy zmiana na stanowisku ministra rolnictwa jest korzystna dla producentów rolnych?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 8/2017

Ile wypompujesz, tyle zapłacisz


20 lipca Sejm RP po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął ustawę Prawo wodne. Większość jej zapisów zacznie obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku, ale niektóre już dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym RP, m.in. dotyczące ochrony wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

W ostatnich dwóch miesiącach trwały wytężone prace nad projektem ustawy Prawo wodne, który wpłynął do Sejmu pod koniec kwietnia tego roku. Najpierw w specjalnej podkomisji, a później w komisjach sejmowych i senackich oraz na posiedzeniach plenarnych obu izb. W wyniku prac wprowadzono kilka poprawek, w tym dotyczące rolnictwa. Kiedy zamykaliśmy ten numer „Przedsiębiorcy Rolnego” ustawa czekała na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Płatne usługi

Nowa ustawa ma na celu pełne wdrożenie przepisów dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, w tym jej kontrowersyjnego art. 9 dotyczącego zwrotu kosztów usług wodnych. 30 czerwca ub.r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok, w którym uznał Polskę za winną niewprowadzenia przepisów tej dyrektywy. Skargę złożyła w 2014 r. Komisja Europejska, która upominała nas już w 2008 r. Polska próbowała zaspokoić jej oczekiwana kolejnymi nowelizacjami Prawa wodnego, ale w opinii komisji działania te były niewystarczające. Dalsze odsuwanie w czasie wprowadzenia zmian groziło nałożeniem na Polskę ogromnej kary finansowej (5 mld zł w ciągu najbliższych kilku lat) oraz wstrzymaniem funduszy unijnych na gospodarkę wodną w kwocie 3,5 mld euro.

Ustawa kompleksowo reguluje gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, zarządzanie ryzykiem powodziowym oraz korzystanie z wód. Wprowadza zarząd nad wodami w układzie zlewniowym, a nie administracyjnym, jak obecnie. Przewiduje utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w imieniu Skarbu Państwa będzie pełniło rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych. W skład nowego urzędu wejdzie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej, zarządy zlewni oraz nadzory wodne. Nadzór nad „Wodami Polskimi” będzie sprawował minister środowiska. Budżet tej instytucji mają zasilać m.in. wpłaty przedsiębiorców za korzystanie z wód w ramach usług wodnych. Pod hasłem tym kryją się opłaty za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a także opłaty za odprowadzanie do wód:

a) wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej albo w systemy kanalizacji zbiorczej;

b) wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast.

Opłata za usługi wodne będzie uiszczana także za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni ponad 3,5 tys. m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Przy czym, opłata nie będzie dokonywana za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub ich infiltrację. Zostaną z niej zwolnione także Kościoły i związki wyznaniowe.

Płatne w ramach usług wodnych będzie również wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych (wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej) oraz z wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów.

Ustawa szczegółowo określa system naliczania i pobierania opłat za usługi wodne, rozszerza także kręg podmiotów, które będą zobowiązane do jej uiszczania uwzględniając rolników oraz rybaków śródlądowych. Warto zaznaczyć, że opłata za pobór wód i odprowadzanie ścieków będzie składała się z opłaty stałej oraz zmiennej. Opłata stała nie będzie dotyczyła jednak wykorzystania wód przez sektor rolniczy i leśniczy do nawadniania gruntów i upraw oraz na potrzeby chowu i hodowli ryb.

Stawki za wodę

Gospodarze zapłacą za wodę pobieraną pompą poza systemem wodno-kanalizacyjnym (za tą wodę już płacą), jeśli będą zużywali jej ponad 5 m3 na dobę (średniorocznie). Opłata za wodę do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich wyniesie 0,10 zł za m3 wód podziemnych oraz 0,05 zł za m3 wód powierzchniowych. W toku prac parlamentarnych, a dokładniej w Senacie stawki te zostały obniżone. W pierwotnej wersji wynosiły odpowiednio 0,30 zł za m3 oraz 0,15 zł za m3. Zmianie nie uległa natomiast opłata za pobór wody do nawadniania gruntów i upraw, która wyniesie 0,15 zł za m3.

Nie zmieniły się również proponowane górne stawki opłat dla rybaków śródlądowych za pobór wód do chowu i hodowli ryb oraz odprowadzanie ścieków pochodzących z tej produkcji. I tak:

Górne jednostkowe stawki opłat za zwrotny pobór wód podziemnych na potrzeby chowu i hodowli ryb wyniosą:

a) 100 zł/kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych możliwa do pobrania wynosi do 0,02 m3/s;

b) 125 zł/kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych do pobrania wynosi od 0,02 do 0,05 m3/s;

c) 125 zł/kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód podziemnych do pobrania wynosi powyżej 0,05 m3/s oraz 50 zł za każde kolejne 0,01 m3/s pobranej wody.

Górne stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb w obiektach przepływowych charakteryzujących się poborem zwrotnym będą wynosić:

a) 100 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi do 0,2 m3/s;

b) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi od 0,2 do 0,5 m3/s;

c) 125 zł na kwartał, jeżeli maksymalna ilość wód powierzchniowych możliwa do pobrania wynosi powyżej 0,5 m3/s oraz 50 zł za każde kolejne 0,1 m3/s pobranej wody.

Górne jednostkowe stawki opłaty za pobór wód powierzchniowych na potrzeby chowu lub hodowli ryb w stawach o wodzie stojącej będą wynosić:

a) 1 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi do 100 ha;

b) 1,25 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi od 100 do 500 ha;

c) 1,50 zł za 1 ha na kwartał, jeżeli maksymalna powierzchnia zalewu wynosi powyżej 500 ha.

W ustawie wskazano górne stawki opłat. Ich rzeczywista wartość przyjęta do obliczeń zostanie określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wysokość opłaty za wprowadzanie do wód lub do ziemi ścieków pochodzących z chowu lub hodowli ryb w obiektach o wodzie stojącej będzie uzależniona od wielkości produkcji ryb w danym stawie. Jego właściciel będzie wnosił opłatę w formie ryczałtu za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu ryb w ciągu cyklu produkcyjnego. Górna stawka opłaty za każde rozpoczęte 100 kg przyrostu wyniesie 0,272 zł, przy założeniu, że średnioroczny przyrost masy ryb w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekroczy 1500 kg z ha stawu. Jeśli nie przekroczy, to rybak będzie zwolniony z opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi.

Opłata za ścieki pochodzące z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych o poborze zwrotnym będzie obliczana jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty oraz ilości substancji wprowadzanych ze ściekami, wyrażonych jako wskaźnik :

a) pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT5) – 4,28 zł;

b) chemicznego zapotrzebowania tlenu – 1,71 zł;

c) zawiesiny ogólnej – 0,52 zł.

Zwolnienie z tej opłaty będzie możliwe pod warunkiem, że ilość i rodzaj substancji zawartych w ściekach nie przekroczy wartości ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Cały tekst można przeczytać w sierpniowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Tekst i fot. Alicja SiudaKomentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat