Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 5/2018

Resort rolnictwa bierze się za samorząd rolniczy


Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce wprowadzić zmiany w ustawie o izbach rolniczych, żeby zwiększyć zainteresowanie rolników wyborami do izb oraz ich działalnością.

11 kwietnia podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski, podsekretarz stanu w resorcie rolnictwa, przedstawił główne założenia projektowanej ustawy, która miała być jeszcze omawiana na spotkaniu w ministerstwie.

Łączone wybory

W projekcie nowelizacji ustawodawca proponuje, by członkami samorządu rolniczego były osoby fizyczne i prawne będące podatnikami podatku rolnego, które są właścicielami lub posiadaczami gospodarstwa rolnego o powierzchni przekraczającej 1 ha użytków rolnych. Obecnie nie ma ograniczenia powierzchniowego, przez co pełnoprawnymi członkami izb mogącymi brać udział w wyborach i zasiadać w ich władzach są osoby mające nawet niewielkie działki rolne.

W celu zwiększenia frekwencji w wyborach do izb rolniczych resort chce, by były one przeprowadzane razem z wyborami do rad gmin, rad powiatów oraz sejmików województw, już od tego roku, a więc obecna kadencja izb rolniczych skończyłaby się nie po czterech, a po trzech latach. Poza tym, nie można by łączyć mandatu członka walnego zgromadzenia z mandatem wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz z członkostwem w innych organach jednostek samorządu terytorialnego. Członkowie komisji przeprowadzających wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych mieliby prawo do diet oraz do zwrotu kosztów podróży ustalanych na zasadach określonych przez walne zgromadzenie, ze środków izb rolniczych.

Ministerstwo chce też ograniczyć z 50 do 20 liczbę osób udzielających poparcia kandydatowi w wyborach do rady powiatowej. W okręgach wyborczych, w których liczba kandydatów byłaby równa liczbie mandatów wybory nie byłyby przeprowadzane.

Nowelizacja regulowałaby też kwestię przekazywania przez urzędy skarbowe informacji potrzebnych gminom do sporządzania list osób uprawnionych do głosowania. Ponieważ sporządzanie takich spisów jest zadaniem zleconym gminom, to izby nie ponosiłby z tego tytułu kosztów. Zgodnie z kadencyjnością, listy byłyby przygotowywane raz na cztery lata. Żeby zapewnić sprawniejsze funkcjonowanie biura izb rolniczych zaproponowano zapis, według którego jego pracownik nie będzie mógł być członkiem rady powiatowej.

Więcej zadań

Dyrektorów biur izb rolniczych oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych powoływałby i odwoływał zarząd, po uprzedniej akceptacji ministra rolnictwa. Planuje się też uszczegółowienie nadzoru nad działalnością zarządów poszczególnych izb oraz KRIR. Miałyby one przedstawiać uchwały oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenia sprawozdania z rocznej działalności w ciągu 14 dni od uchwalenia. Organy nadzorujące będą mogły stwierdzić nieważność tych uchwał w ciągu 30 dni od ich doręczenia. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez zarząd KRIR, minister rolnictwa będzie mógł zwołać posiedzenie krajowej rady, aby odwołać zarząd i powołać nowy.

Ministerstwo chciałoby również wprowadzić możliwość wykonywania przez poszczególne izby rolnicze i KRIR odpłatnych usług, z których wpływy mogłyby być przeznaczone na działania ustawowe tych jednostek. Ich zakres obejmowałby:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji niezbędnej w rachunkowości w gospodarstwach rolnych;

  • prowadzenie promocji gospodarstw rolnych, w szczególności agroturystycznych i ekologicznych;

  • udostępnianie pomieszczeń i innych składników majątkowych;

  • organizację targów, wystaw, pokazów, konferencji i innych przedsięwzięć upowszechniających wiedzę rolniczą, nowe technologie produkcji i promujących produkty przetwórstwa rolno-spożywczego;

  • sporządzanie: opracowań oceny możliwości inwestycyjnych gospodarstw rolnych, analiz i opracowań ekonomicznych, finansowych i technologicznych, oceny użyteczności maszyn rolniczych, planów nawozowych lub planów przechowywania nawozów naturalnych, planów rolno-środowiskowych, planów przestawienia gospodarstwa rolnego na produkcję metodami ekologicznymi lub planów produkcji w gospodarstwach ekologicznych;

  • wypełnianie wniosków lub innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pomoc finansową ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub z innych instytucji krajowych i zagranicznych.

Zdaniem resortu rolnictwa, należy także rozszerzyć katalog realizowanych przez samorząd rolniczy zadań, m.in. o: promowanie turystyki na obszarach wiejskich, delegowanie przedstawicieli izb do organów doradczych przy rządzie, wspieranie działań służących innowacyjności w rolnictwie, a także działań mających na celu tworzenie i wspieranie grup producentów rolnych, spółdzielni rolników, zrzeszeń i stowarzyszeń w branży rolnej i leśnej. Ministerstwo chce, by przedstawiciele izb rolniczych byli wynagradzani za działania, które zostały im z góry przypisane przez ustawy. Chodzi przede wszystkim o ich udział w likwidacji szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi, w szacowaniu szkód łowieckich, w działaniach służących ochronie gruntów rolnych oraz w wydawaniu opinii dotyczących przedmiotów należących do rolnika, które nie podlegają egzekucji. Na finansowanie tych działań, według ministerstwa należałoby zabezpieczyć 30 proc. wpływów pochodzących z 2-procentowego odpisu od podatku rolnego. W związku z rozszerzeniem zakresu zadań zaproponowano też, by zwiększyć do 4 proc. odpis od podatku rolnego na działalność IR. 

Cały tekst można przeczytać w majowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Alicja Siuda
Fot. Tytus ŻmijewskiKomentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat