Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Artykuł z numeru: 11/2018

Największe gospodarstwa dostaną po kieszeni


We Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r. nie będzie już PROW. Zastąpi go Krajowy Plan Strategiczny, który pozwoli nam na większą elastyczność w wydawaniu unijnych pieniędzy. Problem jednak w tym, że za sprawą Brexitu będzie ich mniej.

Nowa Wspólna Polityka Rolna ma zwiększyć konkurencyjność unijnego rolnictwa i sprzedaż jego produktów na całym świecie. Duży nacisk ma kłaść na jeszcze większą niż do tej pory ochronę środowiska i klimatu. Wyższą pomocą zostaną objęte małe i średnie gospodarstwa, a także młodzi rolnicy. - Musimy zachęcić ich do pozostawania na wsi, przekonać, by nie odchodzili z zawodu – mówi Phil Hogan, komisarz UE ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Cele ujęte w plan

Komisja Europejska po 2020 r. planuje dać krajom członkowskim większą swobodę w rozdzielaniu środków z budżetu na WPR. By jednak dostać pieniądze, każde z 27 państw będzie musiało najpierw napisać własny plan strategiczny. Później przedłożyć go do zatwierdzenia KE. „Ma to zapewnić jego zgodność z celami UE i utrzymanie jednolitego charakteru polityki, zapobiec zakłóceniom na jednolitym rynku, jak też nadmiernemu obciążeniu beneficjentów i administracji” - czytamy w komunikacie KE.

- Co prawda, każdemu państwu, poprzez Krajowy Plan Strategiczny, daje się możliwość elastycznego podejścia do wydawania pieniędzy, lecz utrzymanego w pewnych unijnych ramach – zaznacza Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa. KE określiła już bowiem tzw. cele ogólne:

 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności gospodarstw w całej Unii na kryzysy sektora (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);

 2. zwiększenie zorientowania na rynek i poprawa konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;

 3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu żywności;

 4. przyczynianie się do łagodzenia skutków zmian klimatu i przystosowywania się do nich, a także do zrównoważonej produkcji energii;

 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;

 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;

 7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;

 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;

 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Natomiast wspieranie wiedzy, innowacji i cyfryzacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich zostało zapisane jako cel przekrojowy.

Łatwiejszy dostęp do gruntów

Nowa WPR będzie również określać tzw. elementy obowiązkowe i dobrowolne dla każdego kraju. Do obowiązkowych zaliczono podstawowe wsparcie dochodów, zastępujące system płatności podstawowej oraz system jednolitej płatności obszarowej. - Ma być przyznawane bez konieczności stosowania uprawnień do płatności – mówi wiceminister rolnictwa. Kolejnym ma być redystrybucyjne wsparcie dochodów, zapewniające przesunięcie pieniędzy z gospodarstw większych do mniejszych lub średnich, analogicznie do obecnie stosowanej płatności dodatkowej. Trzecim obowiązkowym elementem mają być systemy na rzecz klimatu i środowiska.

Z kolei dobrowolny element ma stanowić wsparcie młodych rolników. - Państwa członkowskie będą mogły decydować o kryteriach udzielania im pomocy. Jednak, zdaniem KE, zachowane powinny zostać trzy wymogi: wiek do 40 lat, kierowanie gospodarstwem rolnym i posiadanie odpowiedniego wykształcenia lub umiejętności – wyjaśnia Zarudzki. - Łącznie z II filarem na wsparcie wymiany pokoleniowej musi zostać przeznaczona kwota odpowiadająca co najmniej 2 procentom środków z I filara. A każdy procent to są duże środki – dodaje wiceszef resortu rolnictwa. Według unijnych założeń, maksymalna kwota pomocy na podejmowanie działalności przez młodych rolników i zakładanie przedsiębiorstw wiejskich zostanie zwiększona do 100 tys. euro.

Jak podkreśla KE, fundusze na rzecz rozwoju obszarów wiejskich mogą być wykorzystywane przez kraje członkowskie do wspierania programów ułatwiających dostęp do gruntów i przenoszenie praw własności do gruntów. Stanowią one bowiem główną przeszkodę dla młodych gospodarzy, chcących prowadzić działalność rolniczą. Programy te mogą obejmować:

 • zawieranie partnerstw między rolnikami z różnych pokoleń;

 • usługi planowania dziedziczenia lub przekazywania gospodarstw;

 • pośrednictwo w nabywaniu gruntów;

 • innowacyjne organizacje krajowe lub regionalne biorące udział w propagowaniu i ułatwianiu pośrednictwa między młodymi i starszymi rolnikami.

Drugim dobrowolnym elementem ma być pomoc związana z produkcją dla określonych, istotnych dla danego państwa członkowskiego sektorów znajdujących się w trudnej sytuacji, by zwiększyć ich konkurencyjność lub poprawić jakość funkcjonowania. - Będziemy mieli prawo sami je określać - zapewnia wiceminister Zarudzki. – Mogą to być zboża, rośliny oleiste, rośliny wysokobiałkowe, strączkowe, len, czy konopie – wymienia. Państwa członkowskie będą mogły przeznaczyć na ten cel maksymalnie 10 proc. swoich płatności bezpośrednich. Dodatkowe 2 proc. będzie można wydać na większe wsparcie roślin wysokobiałkowych.

Kontrole z satelity

KE chce od 2021 r. jeszcze bardziej uszczelnić system płatności bezpośrednich. Mają one trafiać wyłącznie do prawdziwych rolników. Państwa członkowskie miałyby ich określać na podstawie uzyskiwanych dochodów, wkładu pracy w gospodarstwie, celu działalności firmy (aczkolwiek z płatności nie będą mogli być wykluczeni ci, którzy oprócz rolniczej prowadzą także inną działalność) oraz danych z rejestrów.

Pewne jest, że szczególnym wsparciem zostaną objęte średnie i małe gospodarstwa. W nowej perspektywie stracą zaś duzi przedsiębiorcy rolni. Gospodarstwa, które mogłyby otrzymać 60 tys. euro i więcej, będą miały ograniczane dopłaty bezpośrednie. Górna granica płatności na gospodarstwo nie przekroczy 100 tys. euro. 

Cały tekst można przeczytać w listopadowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

(kap)
Fot. Tytus ŻmijewskiKomentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat