Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Artykuł z numeru: 4/2020

Przedłużone terminy


Resort rolnictwa w marcu poinformował, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego obecne terminy naborów wniosków w ramach PROW 2014-20 mogą ulec zmianom, by umożliwić podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy skompletowanie niezbędnej dokumentacji w bezpiecznym dla nich okresie.

Informacje na temat terminów naborów wniosków dostępne będą w ogłoszeniach jednostek wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i urzędów marszałkowskich. Przy załatwianiu spraw związanych z przeprowadzanymi naborami wykluczony jest kontakt osobisty z pracownikami podmiotów wdrażających poszczególne instrumenty wsparcia oraz pracownikami ośrodków doradztwa rolniczego. Kontakt z tymi podmiotami powinien się odbywać wyłącznie w formie przez nie określonej.
 
Modernizacja gospodarstw

Na razie nabór wniosków o dotacje w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze d prowadzony jest od 31 marca do 29 maja. Środki uzyskane w ramach tego obszaru wsparcia pozwalają m.in. na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy mający gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Wyjątek stanowią rolnicy, którzy będą wspólnie składać wniosek o przyznanie pomocy. W takim przypadku wielkość ekonomiczna jednego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego ze wspólnie wnioskujących rolników osiągnąć wartość co najmniej 13 tys. euro. Poziom dofinansowania wynosi 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika lub kilku rolników).

Pieniądze można otrzymać na inwestycje związane z: racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu. Maksymalna kwota wsparcia nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, budową lub modernizacją magazynów paszowych w gospodarstwach, w których jest prowadzona produkcja zwierzęca maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy należy przekazywać do oddziałów regionalnych ARiMR, także za pośrednictwem biur powiatowych należących do właściwego OR. W przypadku osób wspólnie występujących o przyznanie pomocy wniosek składa się w oddziale regionalnym ARiMR właściwym ze względu na położenie gospodarstw wnioskodawców, przy czym jeżeli gospodarstwa tych osób są położone na obszarze więcej niż jednego województwa wniosek składa się w tym z nich, w którym jest położona największa część tych gospodarstw.

Ochrona przed ASF i powodzią

19 marca ruszył nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”. Potrwa do 17 kwietnia. Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-20 skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 świń i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się ASF. Na takie przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-20. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach działania „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy mający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-20. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR.

W ramach wcześniejszych naborów na to działanie zaakceptowano 102 wnioski na 33,43 mln zł, związane z zaopatrzeniem w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Wnioski o dopłaty bezpośrednie

Ponadto 17 marca Komisja Europejska zdecydowała, że kraje UE mogą przedłużyć termin składania przez rolników wniosków o płatności bezpośrednie i niektóre płatności w ramach PROW do 15 czerwca (zamiast do 15 maja). Powodem jest wybuch pandemii Covid-19. Ostateczną decyzję, czy skorzystać z możliwości przedłużenia terminu na składanie wniosków podejmie każde państwo członkowskie.

KE poinformowała, że przygotowuje obecnie zmiany w przepisach, które będą potrzebne, aby umożliwić odstępstwo od obecnych zasad. Nowy termin ma zapewnić rolnikom większą elastyczność w wypełnianiu i składaniu wniosków. Decyzja KE jest odpowiedzią na wniosek władz włoskich borykających się z bezprecedensowym kryzysem związanym z chorobą Covid-19. Część rolników, zwłaszcza w północnych regionach tego kraju, znalazła się w wyjątkowo trudnej sytuacji.

Tylko telefon lub mail

ARiMR przypomina, że w związku z sytuacją epidemiczną kraju ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw we wszystkich placówkach agencji, które pracują bez kontaktu z interesantami. Możliwy jest wyłącznie kontakt telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówek.
Uruchomiony został też specjalny adres e-mailowy: alert@arimr.gov.pl oraz numer telefonu: 22 595 06 99, pod które można kierować pytania dotyczące działania ARiMR w czasie epidemii.
We wszystkich jednostkach udostępnione zostały wrzutnie lub urny, w których można zostawić dokumenty, wnioski, czy oświadczenia, bez kontaktu z pracownikami agencji. Więcej informacji: www.arimr.gov.pl.
 
Tekst i fot. (Fem)
 


Komentarze
Dodaj komentarz