Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnieAgroenergetyka


Sonda
Dla jakich gospodarstw rolnych ubiegły rok był najlepszy?
 
produkujących mleko
produkujących trzodę
produkujących bydło mięsne
produkujących owce
produkujących zboża
produkujących kukurydzę
produkujących buraki cukrowe
produkujących ziemniaki
produkujących rzepak
produkujących warzywa lub owoce


Artykuł z numeru: 6/2008

Czy producenci rolni stracą dotacje z powodu błędu urzędników ARiMR?

W listopadzie 2007 r. odbył się pierwszy nabór wniosków o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Do dziś nie zakończyła się nawet procedura merytorycznej oceny tych wniosków, a już docierają do nas sygnały o skutkach urzędniczej niekompetencji.
 
Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły dopiero weryfikację złożonych przez rolników w listopadzie 2007r. wniosków o przyznanie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (zwanego dalej dotacją PROW), pod względem spełnienia wymogów formalnych. Jest to tzw. preselekcja. Polega ona na sprawdzeniu, czy wniosek o przyznanie dotacji wypełniony został prawidłowo w zakresie, w którym przepisy pozwalają na dalszą jego weryfikację.
Wielu producentów rolnych na tym etapie otrzymało pisma o odmowie przyznania dotacji PROW. Z pism tych rolnicy dowiedzieli się, że w złożonych przez nich wnioskach nie wpisano wszystkich niezbędnych danych, bądź nie dołączono wymaganych załączników.
Podstawę prawną przesłanych decyzji określa § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przepis ten stanowi, iż ARiMR odmówi przyznania pomocy dotacji PROW, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony po terminie lub nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach, lub brakuje co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy.
 
Treść w rozporządzeniu
Treść wniosku o dotację PROW z kolei określa § 13 cytowanego powyżej rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, wniosek o przyznanie dotacji PROW zawiera w szczególności:
1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany;
2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
3) informacje o kwalifikacjach zawodowych;
4) charakterystykę prowadzonej działalności;
5) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;
6) plan finansowy operacji;
7) informacje dotyczące gospodarstwa;
8) informację o załącznikach;
9) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;
10) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.
Ponadto wnioskodawca powinien dołączyć dokumenty, które w załączniku formularza wniosku zostały wskazane z wyraźnym zaznaczeniem, iż ich niedołączenie skutkować będzie nieprzyznaniem pomocy.
Na podstawie §13 pkt 3 tego rozporządzenia prezes ARiMR określił wzór wniosku na stronie internetowej Agencji w momencie ogłaszania naboru. Z tym formularzem wiążą się obecnie największe kontrowersje rolników, gdyż zawierał on błędy.
 
Elektroniczna wersja
Formularz elektronicznej wersji wniosku ARiMR przeznaczony do edycji w części określonej jako „wniosek” nie zawiera wszystkich danych określonych w §13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP z dnia 17 października 2007 r. W szczególności powyższa sytuacja dotyczy zestawienia rzeczowo-finansowego oraz zestawienia działek, wchodzących w skład gospodarstwa. Dziś rolnicy, którzy złożyli wnioski bez wypełnienia tych załączników – mimo że nie były one częścią formularza wniosku określonego przez ARiMR – otrzymują pisma o odmowie przyznania dotacji PROW 2007-2013 z uwagi na to, że nie wypełnili wszystkich wymaganych pól wniosku.
Zdziwienie tychże producentów rolnych jest ogromne – przecież zostali wprowadzeni w błąd treścią wniosku przygotowanego przez pracowników ARiMR, który jest niezgodny z treścią §13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP z dnia 17 października 2007 r.
 
Co dalej?
Osoby pokrzywdzone błędami pracowników ARiMR powinny wszcząć procedurę odwoławczą. W tym celu w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania negatywnego rozstrzygnięcia, pokrzywdzone osoby powinny wystosować do ARiMR wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Naruszenie prawa ze strony ARiMR w przypadku tychże wnioskodawców polegało na stosowaniu negatywnych konsekwencji prawnych wobec osób, które wypełniły wniosek o dotację PROW błędnie przygotowany przez pracowników tej instytucji. W ten sposób skutki błędu pracowników ARiMR zostały przeniesione na wnioskodawców.
Praktyka wdrażania środków pomocy strukturalnej wskazuje, iż pracownicy ARiMR bardzo niechętnie przyznają się do popełnianych błędów. Dlatego też w przypadku odpowiedzi negatywnej na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa pokrzywdzone osoby powinny skierować sprawę do sądu administracyjnego. Warto rozważyć taką sytuację, gdyż wszystko wskazuje na to, iż w tym roku nie będzie kolejnego naboru wniosków rolników o dotację RPOW na rozwój gospodarstw rolnych.
Dodatkowo można wskazać, iż przy uruchamianiu PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR dopuściły się kolejnego naruszenia prawa, tym razem konstytucyjnego. Wniosek bowiem powinien być załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei wzór wniosku określili pracownicy ARiMR. W ten sposób doszło do faktycznej subdelegacji, tj. przeniesienia kompetencji prawodawczych na pracowników ARiMR, co jest niezgodne z wymaganiami obowiązującej Konstytucji RP.
Opisane problemy producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o dotację PROW prowadzą do smutnej refleksji: wnioskodawcy – aby otrzymać dotację Unii Europejskiej – muszą wnikliwie weryfikować nie tylko dokumenty przez siebie przygotowane, ale także dokumenty przygotowane przez urzędników ARiMR. Producenci rolni powinni o tym pamiętać podczas przygotowań kolejnych aplikacji o dotacje UE. 
Marcin Leśny
 
***
 
Jak długo jeszcze za bałagan w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płacić mają rolnicy? Instytucje i agencje państwowe nie stoją przecież ponad prawem. Redakcja „Rolnika Dzierżawcy” oraz Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy chcą pomóc w korzystaniu z tego prawa wszystkim rolnikom, którzy w wyniku opisanej w artykule niekompetencji urzędniczej stracili możliwość uzyskania dotacji. Mec. Marcin Leśny podpowie, doradzi i wyjaśni, jakie kroki podjąć w przypadku otrzymania pisma o odmowie przyznania dotacji. Zainteresowani Czytelnicy mogą skorzystać z drogi internetowej za naszym pośrednictwem ( www.rolnikdzierżawca.pl  -”Pytanie do mecenasa”) lub pisząc bezpośrednio do Kancelarii Prawnej (kancelaria@lesny.com.pl )
 


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone