Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś już dopłaty za 2016 r.?
 
Tak, wszystkie
Tak, częściowo
Nie otrzymałem


Artykuł z numeru: 6/2008

Czy producenci rolni stracą dotacje z powodu błędu urzędników ARiMR?

W listopadzie 2007 r. odbył się pierwszy nabór wniosków o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Do dziś nie zakończyła się nawet procedura merytorycznej oceny tych wniosków, a już docierają do nas sygnały o skutkach urzędniczej niekompetencji.
 
Oddziały Regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły dopiero weryfikację złożonych przez rolników w listopadzie 2007r. wniosków o przyznanie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” (zwanego dalej dotacją PROW), pod względem spełnienia wymogów formalnych. Jest to tzw. preselekcja. Polega ona na sprawdzeniu, czy wniosek o przyznanie dotacji wypełniony został prawidłowo w zakresie, w którym przepisy pozwalają na dalszą jego weryfikację.
Wielu producentów rolnych na tym etapie otrzymało pisma o odmowie przyznania dotacji PROW. Z pism tych rolnicy dowiedzieli się, że w złożonych przez nich wnioskach nie wpisano wszystkich niezbędnych danych, bądź nie dołączono wymaganych załączników.
Podstawę prawną przesłanych decyzji określa § 14 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przepis ten stanowi, iż ARiMR odmówi przyznania pomocy dotacji PROW, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został złożony po terminie lub nie został wypełniony we wszystkich wymaganych pozycjach, lub brakuje co najmniej jednego z dokumentów, których niedołączenie skutkuje nieprzyznaniem pomocy.
 
Treść w rozporządzeniu
Treść wniosku o dotację PROW z kolei określa § 13 cytowanego powyżej rozporządzenia. Zgodnie z tym przepisem, wniosek o przyznanie dotacji PROW zawiera w szczególności:
1) numer identyfikacyjny wnioskodawcy, o którym mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile został nadany;
2) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
3) informacje o kwalifikacjach zawodowych;
4) charakterystykę prowadzonej działalności;
5) opis planowanej operacji, w tym określenie miejsca jej realizacji, celów, zakresu i kosztów;
6) plan finansowy operacji;
7) informacje dotyczące gospodarstwa;
8) informację o załącznikach;
9) oświadczenia lub zobowiązania wnioskodawcy związane z pomocą;
10) zestawienie rzeczowo-finansowe operacji.
Ponadto wnioskodawca powinien dołączyć dokumenty, które w załączniku formularza wniosku zostały wskazane z wyraźnym zaznaczeniem, iż ich niedołączenie skutkować będzie nieprzyznaniem pomocy.
Na podstawie §13 pkt 3 tego rozporządzenia prezes ARiMR określił wzór wniosku na stronie internetowej Agencji w momencie ogłaszania naboru. Z tym formularzem wiążą się obecnie największe kontrowersje rolników, gdyż zawierał on błędy.
 
Elektroniczna wersja
Formularz elektronicznej wersji wniosku ARiMR przeznaczony do edycji w części określonej jako „wniosek” nie zawiera wszystkich danych określonych w §13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP z dnia 17 października 2007 r. W szczególności powyższa sytuacja dotyczy zestawienia rzeczowo-finansowego oraz zestawienia działek, wchodzących w skład gospodarstwa. Dziś rolnicy, którzy złożyli wnioski bez wypełnienia tych załączników – mimo że nie były one częścią formularza wniosku określonego przez ARiMR – otrzymują pisma o odmowie przyznania dotacji PROW 2007-2013 z uwagi na to, że nie wypełnili wszystkich wymaganych pól wniosku.
Zdziwienie tychże producentów rolnych jest ogromne – przecież zostali wprowadzeni w błąd treścią wniosku przygotowanego przez pracowników ARiMR, który jest niezgodny z treścią §13 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi RP z dnia 17 października 2007 r.
 
Co dalej?
Osoby pokrzywdzone błędami pracowników ARiMR powinny wszcząć procedurę odwoławczą. W tym celu w terminie 14 dni, liczonym od dnia otrzymania negatywnego rozstrzygnięcia, pokrzywdzone osoby powinny wystosować do ARiMR wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Naruszenie prawa ze strony ARiMR w przypadku tychże wnioskodawców polegało na stosowaniu negatywnych konsekwencji prawnych wobec osób, które wypełniły wniosek o dotację PROW błędnie przygotowany przez pracowników tej instytucji. W ten sposób skutki błędu pracowników ARiMR zostały przeniesione na wnioskodawców.
Praktyka wdrażania środków pomocy strukturalnej wskazuje, iż pracownicy ARiMR bardzo niechętnie przyznają się do popełnianych błędów. Dlatego też w przypadku odpowiedzi negatywnej na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa pokrzywdzone osoby powinny skierować sprawę do sądu administracyjnego. Warto rozważyć taką sytuację, gdyż wszystko wskazuje na to, iż w tym roku nie będzie kolejnego naboru wniosków rolników o dotację RPOW na rozwój gospodarstw rolnych.
Dodatkowo można wskazać, iż przy uruchamianiu PROW Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR dopuściły się kolejnego naruszenia prawa, tym razem konstytucyjnego. Wniosek bowiem powinien być załącznikiem do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z kolei wzór wniosku określili pracownicy ARiMR. W ten sposób doszło do faktycznej subdelegacji, tj. przeniesienia kompetencji prawodawczych na pracowników ARiMR, co jest niezgodne z wymaganiami obowiązującej Konstytucji RP.
Opisane problemy producentów rolnych, którzy złożyli wnioski o dotację PROW prowadzą do smutnej refleksji: wnioskodawcy – aby otrzymać dotację Unii Europejskiej – muszą wnikliwie weryfikować nie tylko dokumenty przez siebie przygotowane, ale także dokumenty przygotowane przez urzędników ARiMR. Producenci rolni powinni o tym pamiętać podczas przygotowań kolejnych aplikacji o dotacje UE. 
Marcin Leśny
 
***
 
Jak długo jeszcze za bałagan w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa płacić mają rolnicy? Instytucje i agencje państwowe nie stoją przecież ponad prawem. Redakcja „Rolnika Dzierżawcy” oraz Kancelaria Prawna Leśny i Wspólnicy chcą pomóc w korzystaniu z tego prawa wszystkim rolnikom, którzy w wyniku opisanej w artykule niekompetencji urzędniczej stracili możliwość uzyskania dotacji. Mec. Marcin Leśny podpowie, doradzi i wyjaśni, jakie kroki podjąć w przypadku otrzymania pisma o odmowie przyznania dotacji. Zainteresowani Czytelnicy mogą skorzystać z drogi internetowej za naszym pośrednictwem ( www.rolnikdzierżawca.pl  -”Pytanie do mecenasa”) lub pisząc bezpośrednio do Kancelarii Prawnej (kancelaria@lesny.com.pl )
 


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone