Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy ogrodzenie na naszej wschodniej granicy pomoże w zwalczaniu ASF?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Producenci trzody korzystają z pomocy

2017-04-28

 Producenci trzody korzystają z pomocy

Ostatnie, 23. ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF) u trzody chlewnej w woj. podlaskim lekarze weterynarii stwierdzili 30 września ub.r. Ale choroba cały czas atakuje dziki. Mamy już 269 przypadków chorych zwierząt (ostatni z 14 kwietnia). Najwięcej w woj. podlaskim i lubelskim. 

Dlatego nadal tak ważne jest stosowanie zasad bioasekuracji oraz pomoc dla producentów trzody w województwach podlaskim, lubelskim i mazowieckim, których gospodarstwa znalazły się w strefach z ograniczeniami i którzy nadal tracą na tej produkcji.   

Unia pomaga

5 kwietnia opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/647 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce. Pomoc, na którą Komisja Europejska przeznaczyła 0,83 mln euro i tyle samo budżet państwa (w sumie 1,66 mln euro) będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (tuczniki) oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 i ma dotyczyć do 50 tys. zwierząt.

Pomocą zostaną objęte obszary wyznaczone:

- decyzjami wykonawczymi Komisji nr 2016/1367 i 2016/1406;

- aktami prawa lokalnego przyjmowanymi w związku z wystąpieniem ognisk ASF przez powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów;

- częścią III załącznika do decyzji 2014/709/UE, zmienionej decyzjami 2016/1236, 2016/1372, 2016/1405 oraz 2016/1900 (tzw. strefa niebieska).

Wsparcie zostanie przyznane w przypadku spełnienia następujących warunków:

- gdy świnie były utrzymywane na obszarze Polski wymienionym w załączniku do projektu rozporządzenia i podlegały ograniczeniom handlowym w związku z ASF w jakimkolwiek okresie od 1 sierpnia do 18 listopada 2016 r.;

- gdy zwierzęta były obecne na obszarze kwalifikującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty restrykcjami lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym dniu;

- gdy zwierzęta zostały ubite w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.;

- gdy producent nie skorzystał, w odniesieniu do tych samych sztuk, z pomocy państwa, ubezpieczeń lub wkładu finansowego w ramach rozporządzenia nr 652/2014.

Wśród warunków rozporządzenia KE uprawniających do otrzymania pomocy nie ma warunku niezwiększania produkcji świń. Ale producent nie będzie mógł jednocześnie skorzystać z rekompensat do tych samych świń przewidzianych nowym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

W rozporządzeniu KE przewidziano stawki pomocy:

1) lochy - 0,34 euro/kg (1,44 zł/kg) masy tuszy;

2) inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regionie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu dostawy świń do ubojni i ceną rzeczywiście zapłaconą producentowi zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż: 

- 0,23 euro/kg (0,97 zł/kg) dla świń o masie tuszy do 93 kg;

- 0,34 euro/kg (1,44 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg;

- 0,46 euro/kg (1,94 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.

Aktualnie trwają prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów wdrażającym rozporządzenie KE w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia rynku, tak, aby umożliwić jego realizację – informuje resort rolnictwa. 

Mniej niż chcieliśmy

Kwota rekompensat z unijnego budżetu jest o wiele mniejsza niż suma, o jaką występował nasz rząd. W październiku 2016 r. zwróciliśmy się bowiem do KE o wsparcie finansowe wynoszące blisko 90 mln euro na trzy działania:

- rekompensaty dla producentów trzody w związku z niższymi cenami skupu żywca i prosiąt na obszarze objętym ograniczeniami weterynaryjnymi;

- rekompensaty dla zakładów przetwórczych i rzeźni, do których trafiały świnie ze stref buforowych. Mięso było badane i okazało się zdrowe, ale sklepy nie chciały go kupować. KE nie zgodziła się na ten rodzaj wsparcia, bo nie stosowała go dotychczas w żadnym innym państwie unijnym;

- wsparcie dla niewielkich gospodarstw, które zamiast wdrażać kosztowne środki ochrony biologicznej, aby uniemożliwić rozprzestrzenianie się ASF, miałyby zawiesić chów trzody. 

Pakiet Hogana

Wcześniej, 17 marca, weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Rozdysponowuje ono pomoc przyznaną Polsce w ramach tzw. pakietu Hogana - 22,6 mln euro, czyli 98,6 mln zł. To pakiet uruchomiony w związku z trudną sytuacją na rynkach rolnych, przede wszystkim na rynku mleka, które wystąpiły w 2014 r. w związku ze zniesieniem kwotowania produkcji mleka oraz rosyjskim embargiem na te produkty. Przyczyniło się to do dużego spadku cen mleka i strat rolników. KE w ramach pakietu Hogana dopuszcza także pomoc dla innych rolników, dlatego nasz rząd zdecydował o rozdziale tej kwoty między producentów bydła i świń.

Wsparcie było więc udzielane w ramach następujących mechanizmów:

- dla producentów mleka – refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub dwukierunkowej – od 1000 do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej jałówki oraz 4000 zł w przypadku zakupu buhaja;

- dla producentów świń – refundacja kosztów zakupu loszek i knurów hodowlanych – od 150 do 350 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 500 zł w przypadku zakupu knura;

- dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym restrykcjami z tytułu wystąpienia ASF (obszary wymienione w części I, II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE) – refundacja kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mięsnych lub ras dwukierunkowych utrzymywanych wyłącznie w celu produkcji mięsa i czystorasowego buhaja rasy mięsnej lub rasy dwukierunkowej;

- dla producentów świń utrzymujących świnie na obszarze objętym restrykcjami z tytułu wystąpienia ASF (obszary wymienione w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE, w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1367 lub decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1406) – rekompensata finansowa z tytułu niższych cen sprzedaży świń.

Nabory na część działań w ramach tego pakietu zostały zakończone 7 kwietnia. Obecnie rolnicy nadal mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania „Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF)” w odniesieniu do świń:

- sprzedanych od 1 marca 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do 21 maja 2017 r.;

- sprzedanych od 1 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. – w terminie do 21 lipca 2017 r. Rekompensaty wynoszą 1,50 zł za kg masy tuszy w odniesieniu do świń sprzedanych od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje jego wpływ do właściwego dla producenta OT ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone.  

Małgorzata Felińska

Fot. Mirosław Lewandowski

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone