Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich

2017-12-01

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich
W tym roku wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,342 mln rolników, a maksymalna koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi ok. 14,8 mld zł. Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich, w 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaciła zaliczki w wysokości 70 proc. należnej kwoty płatności.

W odróżnieniu od 2016 r. zaliczki na poczet płatności bezpośrednich były wypłacane rolnikom, wobec których zakończyły się kontrole administracyjne, uwzględniające także wyniki z kontroli na miejscu (w 2016 r. nie było warunku zakończenia kontroli na miejscu). Do kontroli na miejscu w 2017 r. zostało skierowanych ok. 93,2 tys. rolników w zakresie kwalifikowalności powierzchni i 16,4 tys. rolników w zakresie kwalifikowalności zwierząt. Zaliczki dla tych rolników naliczane były dla tych schematów pomocowych, dla których kontrole na miejscu zostały zakończone.

Realizacja zaliczek na poczet płatności bezpośrednich rozpoczęła się 16 października. Zaliczki zostały naliczone dla ponad 1,314 mln rolników (97,87 proc. rolników) na kwotę ponad 9,191 mld zł. 

Szczegółowe dane w podziale na poszczególne województwa

Województwo

Liczba wnioskujących o płatności bezpośrednie

Liczba rolników dla których naliczono zaliczki

Procent rolników z naliczoną zaliczką

Kwota naliczonych zaliczek w zł

 

ogółem

w tym kontrole na miejscu

ogółem

w tym kontrole na miejscu

ogółem

w tym kontrole na miejscu

dolnośląskie

55 015   

4 066

53 505

3 435

97,26%

84,48%

493 165 759,98

kujawsko-pomorskie

63 159   

5 366

62 659

5 284

99,21%

98,47%

741 601 203,76

lubelskie

173 452   

13 202

169 699

10 215

97,84%

77,37%

953 154 623,15

lubuskie

19 883    

1 574

19 524

1 393

98,19%

88,50%

231 331 836,94

łódzkie

120 116   

9 605

117 182

7 427

97,56%

77,32%

633 023 566,39

małopolskie

119 108   

9 384

116 126

7 954

97,50%

84,76%

320 369 504,16

mazowieckie

206 420   

16 974

202 004

14 795

97,86%

87,16%

1 315 110 598,64

opolskie

27 218   

2 175

26 790

1 996

98,43%

91,77%

267 820 924,45

podkarpackie

115 056   

8 232

112 736

6 722

97,98%

81,66%

326 448 887,04

podlaskie

81 145   

7 389

79 661

6 571

98,17%

88,93%

755 663 159,41

pomorskie

38 682   

3 345

38 208

3 191

98,77%

95,40%

441 643 051,41

śląskie

46 893   

3 931

45 238

3 046

96,47%

77,49%

211 886 609,70

świętokrzyskie

83 576   

6 286

81 830

5 584

97,91%

88,83%

335 402 066,95

warmińsko-mazurskie

43 830   

4 231

42 091

3 893

96,03%

92,01%

571 650 480,74

wielkopolskie

120 229   

10 099

118 421

9 269

98,50%

91,78%

1 113 137 509,70

zachodniopomorskie

28 812   

2 444

28 361

2 227

98,43%

91,12%

479 925 299,73

Razem

1 342 594   

108 303

1 314 035

93 002

97,87%

85,87%

9 191 335 082,15

 

Z powyższych danych wynika, że dla ok. 28,5 tys. rolników nie zostały naliczone zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. W tej puli znajduje się:

- ok. 2,6 tys. rolników, dla których postępowanie zostało zawieszone przez kierownika biura powiatowego ze względu na śmierć wnioskodawcy,

- ok. 15,5 tys. rolników wytypowanych do kontroli na miejscu, dla których kontrole te nie zostały zakończone w przypadku wszystkich schematów pomocowych,

- ok. 10,4 tys. rolników, dla których nie zostało zakończone postępowanie administracyjne ze względu na trwający proces wyjaśniania stwierdzonych nieprawidłowości lub też na etapie kontroli administracyjnej stwierdzone nieprawidłowości skutkować będą wydaniem decyzji o odmowie przyznania płatności.

Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w pierwszej kolejności naliczane były i realizowane dla rolników z gmin „klęskowych” oraz dla rolników z obszarów, na których występuje ASF. 

Dane dla tych obszarów przedstawia tabela

Rodzaj obszaru

Liczba wnioskujących o płatności bezpośrednie

Liczba rolników dla których naliczono zaliczki

Procent rolników z naliczoną zaliczką

Kwota naliczonych zaliczek w zł

 

ogółem

w tym kontrole na miejscu

ogółem

w tym kontrole na miejscu

ogółem

w tym kontrole na miejscu

Obszary klęskowe

114 042

10 497

112 515

9 734

98,67%

92,74%

1 173 354 724,79

Obszary ASF

102 742

12 175

101 682

11 601

98,97

95,29%

1 116 154 375,14

Wyplata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich zakończyła się 30 listopada. Kwota zaliczek wypłaconych to ponad 9,182 mld zł. Różnica między naliczoną a wypłaconą kwotą wynika przede wszystkich z dokonanych potrąceń zadłużeń rolników odnotowanych w Księdze Dłużników, a także ze zwrotów bankowych i śmierci rolników między naliczeniem zaliczki, a jej realizacją.

Zgodnie z przepisami art. 75 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 1 grudnia agencja rozpoczęła wypłatę końcowych płatności bezpośrednich. Realizacja końcowych płatności bezpośrednich wymaga wydania decyzji w sprawie o przyznanie płatności. Naliczanie końcowych płatności bezpośrednich rozpoczęło się 24 listopada. Do 30 listopada kierownicy biur powiatowych wydali decyzje dla ponad 24 tys. rolników. W dniach 1-6 grudnia agencja przekaże na rachunki bankowe rolników ok. 30,86 mln zł (30 proc. kwoty pozostającej do wypłaty). Realizacja płatności końcowych zakończy się 30 czerwca 2018 r. 

oprac. (Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat