Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Aktualno?ci

Skomplikowane rozliczenia

2018-03-02

Skomplikowane rozliczenia
Plantatorzy buraków cukrowych otrzymali już pieniądze za odstawione do skupu korzenie. Jednak nie są to jeszcze ostateczne rozliczenia.

W dotychczasowych rozrachunkach większość producentów cukru (poza Südzucker Polska) wzięła pod uwagę oprócz ceny gwarantowanej, także dodatki i potrącenia za zwartość cukru w korzeniach, premie za wczesne i późne dostawy oraz koszty doczyszczania, załadunku i transportu. Na rozliczenie uwzględniające ceny cukru trzeba będzie poczekać, ponieważ średnie do wyliczeń obejmują dłuższy okres, przeważnie rok gospodarczy, czyli od października 2017 r. do końca września tego roku.

Pełnych informacji odnośnie warunków kontraktacji buraków cukrowych w sezonie 2017/18 dostarczają dane Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego uzupełnione o informacje od producentów cukru.

KSC

Standard w kontraktacji stanowiły korzenie buraków o 16-procentowej zawartości cukru. Cenę gwarantowaną za korzenie ustalono na poziomie 26,29 euro/t, co po przeliczeniu według średniego kursu NBP z września ub.r. (4,2702 zł/euro) daje 112,26 zł/t. Jeśli zawartość cukru przekraczała 16 proc., to za każde dodatkowe 0,1 proc. cena była zwiększana o: 0,9 proc. za zawartość między 16 a 18 proc., o 0,7 proc. za zawartość między 18 a 19 proc., o 0,5 proc., jeśli mieściła się między 19 a 20 proc., a po przekroczeniu 20 proc. – o 0,4 proc. Cena za korzenie była także pomniejszana za każde 0,1 proc. poniżej 16 proc., co w tym roku nie było rzadkim zjawiskiem. O 0,9 proc. za zawartość między 16 a 15,5 proc., o 1 proc. za zawartość między 15,5 a 14,5 proc. oraz o 1,1 proc., jeśli polaryzacja nie przekraczała 14 proc.

W KSC obowiązywała premia za wczesne dostawy (od 1.09. do 30.09 odpowiednio od 32,88 do 1,10 zł/t) wyliczona według wzoru: 0,8 proc. × liczba dni przed 1.10 × 137 zł/t, oraz za późne dostawy (od 1.12 do 15.01 odpowiednio od 0,21 do 10,40 zł/t), którą wyznaczono mnożąc 0,15 proc. przez liczbę dni od 1.12 oraz przez 137 zł/t. Przy czym od 6.12. doliczano dodatkowo 10 proc.

Premia za okrywanie pryzm wyniosła 2,5 zł/t. Plantator ponosił koszty transportu, doczyszczania, załadunku buraków oraz dowozu wysłodków w kwocie 3 zł/t. W przypadku osobistego odbioru wysłodków przez plantatora koszt ten spadał do 2,4 zł/t.

Do każdej tony buraków kontraktowanych producent dostanie dodatkowe świadczenie w wysokości połowy różnicy między średnią ważoną ceną cukru sprzedanego przez producenta w roku gospodarczym 2017/18 a 444 euro/t. Oczywiście, jeśli średnia ta przekroczy 444 euro/t, co patrząc na spadające ceny cukru może być trudne do uzyskania. Ostateczne rozliczenie ma nastąpić do 15 listopada br. Natomiast za buraki nadwyżkowe rolnicy powinni otrzymać rozliczenie najpóźniej do 30 czerwca. Jak podaje KSC będzie to kwota 40 zł/t.

Znane są już warunki kontraktacji na nowy sezon 2018/19 w KSC. Jak wskazuje Rafał Strachota, dyrektor biura KZPBC, będą takie same jak w sezonie 2017/18, co potwierdza koncern.

Nordzucker Polska

Podobnie jak w KSC, standard w kontraktacji stanowiły tu buraki o 16-procentowej zawartości cukru. Plantator mógł wybierać spośród dwóch wariantów: gwarantowana cena za buraki (22,6 euro/t) lub cena uzależniona od ceny cukru. W tym drugim przypadku będzie ostatecznie obliczana na podstawie odchylenia średniej ceny sprzedaży cukru białego w roku gospodarczym od ceny referencyjnej wynoszącej 407  euro/t (przy której cena za buraki wynosi 23 euro/t). Dla każdego pełnego euro powyżej lub poniżej 407 euro/t cena za buraki (23 euro/t) zostanie zwiększona lub zmniejszona o 0,04114 euro/t korzeni (przy 16-procentowej polaryzacji). W wariancie tym plantatorzy Nordzucker Polska otrzymali do tej pory 19,5 euro/t (w ciągu 30 dni od zakończenia dostawy) i w takim samym czasie od zakończenia kampanii przez producenta kolejne 2 euro/t. Ostateczne rozliczenie uwzględniające cenę cukru powinno nastąpić do 15 czerwca.

W wariancie ceny stałej (22,6 euro/t) 90 proc. kwoty trafiło do plantatorów w ciągu 30 dni od zakończenia dostawy i pozostałe 10 proc. w ciągu 30 dni od daty zakończenia kampanii cukrowniczej przez producenta cukru. W rozliczeniach był lub będzie uwzględniany średni kurs Europejskiego Banku Centralnego z września ub.r. wynoszący 4,2693 zł/euro.   

Nordzucker Polska pokrywał koszty doczyszczania, załadunku i transportu buraków cukrowych. Po stronie plantatora były za to koszty transportu wysłodków, zgodnie z cennikiem opartym na realnych odległościach. Dopłata lub zmniejszenie ceny za zawartość cukru powyżej lub poniżej 16 proc. opierała się na identycznych zasadach jak w KSC. Dla premii za wczesne dostawy stosowano wzór: 0,8 proc. × liczba dni przed 1.10 × cena (22,6 euro/t), np. 10.09 wynosiła 3,8 euro/t. Natomiast premia za późne dostawy stanowiła iloczyn 0,15 proc., liczby dni od 10.12 oraz ceny (22,6 euro/t) i np. 30.12 wynosiła 0,71 euro/t. Premia za okrywanie pryzm, to dodatkowe 3 zł/t.

Ciekawe rozwiązanie stosuje koncern Nordzucker Polska względem buraków ponadkontraktowych. Różnicuje wypłacaną kwotę w zależności od skali przekroczeń, ale daje też pewien margines, w ramach którego korzenie są ciągle uznawane za kontraktowe. Dotyczy to 95-105 proc. ilości z umowy. Za buraki ponadkontraktowe z przedziału od 105 do 115 proc. producent płaci 68,30 zł/t, między 115 a 130 proc. - 40 zł/t, a powyżej 130 proc. - 20 zł/t. Podane ceny dotyczą korzeni o 16-procentowej polaryzacji.

Płatność za buraki ponadkontraktowe w ilości przekraczającej 105-115 proc. koncern zaplanował do 10 marca, a powyżej 115 proc. do 30 kwietnia.

Warunki kontraktacji w Nordzucker Polska na nowy sezon 2018/19 nie uległy dużym zmianom. Wprowadzono dodatkowo, oprócz jednorocznych umów z ceną  stałą lub zmienną, możliwość podpisywania kontraktów trzyletnich z ceną stałą i zmienną. Jak wskazuje dyrektor Strachota, stawki dla dłuższych kontraktów są nieco wyższe w porównaniu z umowami jednorocznymi. W przypadku ceny stałej to 23,25 euro/t, a zmiennej - 23,48 euro/t. - Dodatkowo została wprowadzona partycypacja plantatora w kosztach w przypadku transportów ze zbyt dużą zawartością zanieczyszczeń oraz system premiujący niską zawartość azotu w burakach – dodaje Wojciech Krause z Nordzucker Polska.

O cenach skupu buraków we wszystkich koncernach można przeczytać w marcowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"

Alicja Siuda 

Fot. Tytus Żmijewski


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat