Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

ARiMR czeka na wnioski

2019-10-15

ARiMR czeka na wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nowe nabory wniosków o wsparcie grup producentów rolnych, rozwoju usług rolniczych czy rolniczego handlu detalicznego. 

Nowe grupy producentów rolnych

Od 28 października do 13 grudnia oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o pomoc na „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”. To już szósty nabór dla grup producenckich w ramach PROW 2014-20. 

Pomoc skierowana jest do nowych grup producentów rolnych, uznanych od 22 grudnia 2018 r. W ich skład muszą wchodzić wyłącznie osoby fizyczne, działające jako przedsiębiorcy prowadzący mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo. Ponadto o wsparcie mogą starać się  grupy, które spełniają następujące warunki:

- zostały uznane przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR na podstawie planu biznesowego;

- łączą producentów jednego produktu lub grupy produktów, którzy nie byli członkami grupy producentów lub organizacji producentów utworzonej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc na rozpoczęcie działalności ze środków UE po 1 maja 2004 r.;

- w skład grupy producentów nie wchodzą małżonkowie członków, o których mowa wyżej oraz osoby powiązane bezpośrednio z nimi kapitałowo lub osobowo;

- zadeklarują realizację planu biznesowego w celu osiągnięcia jego założeń w trakcie trwania 5-letniego okresu wsparcia.

Wsparcia nie można otrzymać na tworzenie grup producentów zajmujących się hodowlą drobiu, wyrobami z mięsa drobiowego i podrobów drobiowych.

Pomoc przyznawana jest w okresie pierwszych pięciu lat funkcjonowania grupy, liczonych od dnia jej uznania. Wysokość pomocy finansowej zależy od wartości przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży produktów lub grupy produktów wytworzonych przez członków grupy w poszczególnych latach. Odbiorcami produktów nie mogą być osoby należące do grupy producentów, współmałżonkowie takich osób, podmioty powiązane kapitałowo lub osobowo w sposób bezpośredni lub pośredni z beneficjentem lub jego współmałżonkiem.

Wysokość wsparcia wzrosła i wynosi obecnie: w pierwszym roku – 10 proc. przychodów netto; w drugim roku – 9 proc., w trzecim roku – 8 proc., w czwartym roku – 7 proc., w piątym roku – 6 proc. Maksymalny limit pomocy to 100 tys. euro w każdym roku pięcioletniego okresu przyznawania wsparcia.

Złożone wnioski poddane będą ocenie. Na podstawie liczby przyznanych punktów ustalona zostanie kolejność przyznawania pomocy.

W rejestrze prowadzonym przez ARiMR znajduje się obecnie 840 uznanych grup producentów rolnych. 

Rozwój usług rolniczych

Do 20 listopada oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o pomoc na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”, finansowaną z PROW 2014-20. Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy świadczą usługi na rzecz rolników i chcą rozwijać tę działalność.

O dotację może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo wykonuje  działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

- 01.61.Z – działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną;

- 01.62.Z – działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich;

- 01.63.Z – działalność usługowa następująca po zbiorach

przez co najmniej dwa lata poprzedzające dzień złożenia wniosku.

Refundacji podlega do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się m.in. koszty zakupu lub leasingu (zakończonego przeniesieniem prawa własności) nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej, aparatury pomiarowej i kontrolnej, sprzętu komputerowego i oprogramowania, służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług, wdrożenia systemu zarządzania jakością, opłat za patenty i licencje. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi maksymalnie 500 tys. zł na beneficjenta.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu nieruchomości, rzeczy używanych oraz kosztów robót budowlanych, leasingu zwrotnego i podatku VAT. Z pomocy wykluczone są podmioty, które otrzymały wsparcie w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” w PROW 2007-13. Warunek ten dotyczy wnioskodawcy, a nie małżonka.

Poprzedni nabór wniosków o pomoc na rozwój usług rolniczych, który odbył się w 2016 r., cieszył się dużą popularnością. Do ARiMR wpłynęło ok. 1,9 tys. wniosków na łączną kwotę 790 mln zł, z czego zawarto blisko 1,3 tys. umów na łączną kwotę prawie 547 mln zł. 

Rolniczy handel detaliczny

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) będą mogli ubiegać się o pomoc w oddziałach regionalnych ARiMR w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” z PROW 2014-20. Nabór wniosków na tzw. małe przetwórstwo rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 20 grudnia. 

Rolniczy handel detaliczny umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty.

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy lub ich małżonkowie ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach RHD. Lista produktów przetwarzanych i jednocześnie zbywanych (wymóg łączny) obejmuje m.in.: soki, dżemy, kiszonki, marynaty, koncentraty, mąki, kasze, płatki, otręby, makarony, oleje, wędliny, jogurty, sery, śmietanę. Do prowadzenia RHD nie jest wymagane uzyskanie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Wsparcie jest przyznawane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna kwota pomocy wynosi 100 tys. zł.   

W katalogu kosztów inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie są m.in.: zakup maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych, ich instalacja, budowa lub modernizacja budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej, dostosowanie pomieszczeń gospodarczych oraz pomieszczeń służących dotychczas przygotowaniu posiłków, kontenery (obiekty budowlane), gdzie będzie prowadzona działalność przetwórcza pod warunkiem, że będą one trwale związane z nieruchomością, aparatura pomiarowa i kontrolna.

Dofinansowanie nie obejmuje zakupu środków transportu oraz używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Premiuje ona m.in. młodych rolników, inwestycje innowacyjne, uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. 

Działalność pozarolnicza

Od 30 września do 29 października rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w ARiMR o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-20. Tegoroczny nabór wniosków odbywa się na korzystniejszych niż do tej pory zasadach.  

Pierwszą istotną zmianą jest zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys. zł, i uzależnienie jej od liczby miejsc pracy, które rolnik planuje stworzyć w swojej firmie. I tak otrzyma on:

- 150 tys. zł, jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy;

- 200 tys. zł, jeżeli w biznesplanie zadeklaruje utworzenie co najmniej dwóch miejsc pracy;

- 250 tys. zł, jeżeli zaplanuje w biznesplanie utworzenie co najmniej trzech miejsc pracy.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to dziewięć miesięcy (liczone od dnia doręczenia takiej decyzji). Pozostałe 20 proc. wpłynie na jego konto po realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) i nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

70 proc. premii musi zostać wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności.

Nowością w tegorocznym naborze jest także krąg osób, które mogą ubiegać się o wsparcie. Z premii mogą skorzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik nieprzerwanie co najmniej 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Premia przeznaczona jest również dla osób, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku oraz dla tych, którzy swój biznes już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności lub chcą kontynuować określoną kodem PKD działalność po 24 miesięcznej przerwie (wynikającej z wykreślenia tej działalności z CEDIG). Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię, jest bardzo szeroki. Obejmuje on kilkaset kodów PKD, pod którymi można będzie zarejestrować i prowadzić firmę. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na:

- sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;

- produkcję mebli i wyrobów z drewna;

- turystykę wiejską;

- przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych;

- usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi;

- działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną;

- sprzedaż internetową;

- działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne;

- działalność weterynaryjną.

Kolejna korzystna zmiana dotyczy obowiązku ubezpieczenia w ZUS. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii. 

Poszkodowani przez klęski żywiołowe lub ASF

Po raz drugi w tym roku ARiMR uruchamia z PROW 2014-20 pomoc dla rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wnioski o wsparcie finansowe można składać w ARiMR od 27 sierpnia do 31 grudnia. Pomoc przyznawana jest według kolejności wpływu wniosków do agencji.

O przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” mogą ubiegać się dwie grupy rolników. Pierwszą stanowią gospodarze, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Drugą grupą, która może skorzystać z pomocy są rolnicy, którzy w celu zwalczania ASF musieli wybić świnie lub zniszczyć ich zwłoki.

Przyznanie wsparcia uzależnione jest od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk żywiołowych bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF. Warunek: miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania takiego wniosku.

Straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich czy rybach muszą wynosić co najmniej 30 proc. średniej rocznej produkcji rolnej gospodarstwa lub dotyczyć składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do udzielenia wsparcia. Wysokość poniesionych strat z powodu wystąpienia klęski szacuje komisja powołana przez wojewodę. Na tej podstawie określana jest wysokość pomocy, jaką może otrzymać rolnik. Jednocześnie wsparcie nie może przekroczyć limitu pomocy, który w całym okresie realizacji PROW 2014-20 wynosi do 300 tys. zł na beneficjenta i gospodarstwo. Refundacji podlega do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

Jeżeli zniszczony składnik gospodarstwa był ubezpieczony, wysokość pomocy pomniejsza się o kwotę odszkodowania uzyskanego z tytułu jego ubezpieczenia. Z kolei, jeżeli rolnik nie zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia upraw ważnej na dzień wystąpienia szkody w gospodarstwie, a będzie ubiegał się o pomoc na odtworzenie plantacji chmielu, sadów, plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż pięć lat, wówczas kwotę pomocy na odtworzenie tego składnika, pomniejsza się o połowę.

Natomiast w przypadku wstąpienia ASF o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał w drodze decyzji zabicie świń lub zniszczenie ich zwłok w celu zwalczania ASF oraz jeżeli na dzień wydania tej decyzji utracili co najmniej 30 proc. świń. Przyznane wsparcie finansowe wykorzystać można na inwestycje związane z działalnością rolniczą, ale niezwiązane z produkcją trzody chlewnej.

Wnioski można składać w oddziałach regionalnych ARiMR, za pośrednictwem biura powiatowego agencji lub wysłać je do właściwego oddziału regionalnego rejestrowaną przesyłką nadaną w placówce Poczty Polskiej. 

Inwestycje zapobiegające klęskom żywiołowym

Od 28 października do 22 listopada w oddziałach regionalnych ARiMR można będzie składać wnioski o „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”.

O przyznanie pomocy mogą ubiegać się dwie grupy odbiorców. Pierwszą są rolnicy prowadzący chów lub hodowlę nie mniej niż 50 świń, którzy chcą w swoich gospodarstwach zrealizować inwestycje zapobiegające rozprzestrzenianiu się ASF. Maksymalny limit wsparcia to 100 tys. zł. Drugą grupę stanowią spółki wodne lub związki spółek wodnych, które zamierzają zaopatrzyć się w sprzęt do utrzymania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny. W tym przypadku limit pomocy wynosi 1 mln zł. Maksymalny poziom dofinansowania w obu przypadkach to 80 proc. kosztów kwalifikowanych.   

Zwiększanie odporności ekosystemów leśnych

ARiMR uruchamia drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska w 2019 r. Pomoc ta skierowana jest do właścicieli lasów i dotyczy pielęgnacji istniejących lasów. Wnioski o przyznanie takiej pomocy można składać w biurach powiatowych ARiMR od 2 października do 12 listopada. 

Nawadnianie gospodarstw

Od 25 września do 22 listopada rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy mogą składać wnioski o dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Nabory będą ogłaszane cyklicznie. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha. Wsparciem ARiMR mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające; powiększające obszar nawadniania; jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje.

Ubiegając się o dotację na nawadnianie należy: w przypadku ulepszenia istniejących instalacji – doprowadzić do oszczędności wody na poziomie co najmniej 10 proc.; w przypadku powiększenia obszaru nawadniania – wykazać brak znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko; w przypadku inwestycji wpływających na jednolite części wód powierzchniowych lub podziemnych, których stan ze względu na ilość wody został w planie gospodarowania wodami w dorzeczu określony jako mniej niż dobry – wykazać  faktyczną (efektywną) oszczędność wody. Stąd też każda z inwestycji w nawadnianie musi mieć zainstalowane urządzenie do pomiaru zużycia wody.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. Obowiązuje brak podziału inwestycji na etapy – złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić przed upływem 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do 30 czerwca 2023 r.

Rolnicy będą mogli sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników; zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych lub drogą pocztową. 

Przekazanie gospodarstwa

Właściciel gospodarstwa uczestniczącego w tzw. systemie dla małych gospodarstw, który zdecyduje się zakończyć działalność rolniczą i przekazać lub sprzedać swoją ziemię innemu rolnikowi, może do 29 października ubiegać się w ARiMR o specjalną rekompensatę z PROW na lata 2014-20. Wnioski w ramach poddziałania „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” można składać w biurach powiatowych agencji.   

Pomoc może być przyznana rolnikowi (osobie, a nie innemu podmiotowi prowadzącemu działalność rolniczą) wpisanemu do ewidencji producentów prowadzonej przez ARiMR, który uczestniczy w systemie dla małych gospodarstw w ramach płatności bezpośrednich.

Jednym z warunków uzyskania premii jest przekazanie przez rolnika posiadanego gospodarstwa (tj. gruntów rolnych oraz zwierząt) na powiększenie innego gospodarstwa lub innych gospodarstw. Gospodarstwo powiększone na skutek przejęcia gruntów od rolnika wnioskującego o rekompensatę musi osiągnąć powierzchnię co najmniej równą średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w kraju (lub w województwie, jeżeli średnia wielkość liczona dla danego województwa jest mniejsza niż w kraju).
Przekazanie gospodarstwa musi być trwałe czyli odbyć się na podstawie umowy sprzedaży albo umowy darowizny. Ponadto rolnik przejmujący grunty musi zobowiązać się, że będzie na nich prowadził działalność rolniczą przez okres co najmniej pięciu lat. Rolnik przekazujący swoje gospodarstwo może zachować na własne potrzeby nie więcej niż 0,5 ha gruntów rolnych.

Pomoc wypłacana jest jednorazowo, a jej wielkość ustalana w oparciu o kwotę przyznaną rolnikowi w ramach systemu dla małych gospodarstw w 2015 r., czyli w roku przystąpienia do tego systemu. Wysokość wsparcia wylicza się jako iloczyn 120 proc. tej kwoty i liczby lat kalendarzowych obejmujących okres od daty przekazania gospodarstwa do końca 2020 r. Oznacza to, że rolnik przekazujący gospodarstwo w 2019 r. otrzyma dwukrotność 120 proc. płatności dla małych gospodarstw, czyli łącznie 240 proc. przyznanej wówczas kwoty.

Przez pięć lat, licząc od dnia przekazania gospodarstwa, rolnik nie może podlegać ubezpieczeniu w KRUS oraz nie może prowadzić działalności rolniczej. Może za to ubiegać się w ARiMR o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej z PROW 2014-20 i założyć własną firmę. 

Koła gospodyń wiejskich

Ponad 7 tys. wniosków na 24,8 mln zł złożyły do końca września koła gospodyń wiejskich, które w ARiMR ubiegają się o wsparcie finansowe. Na pomoc dla kół przeznaczono w tym roku 40 mln zł, a więc są jeszcze środki na wsparcie.

Nabór wniosków rozpoczął się 7 maja i potrwa w biurach powiatowych ARiMR do 31 października, chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel. By sięgnąć po wsparcie (z budżetu państwa) koło musi być zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich. Teraz figuruje w nim 7479 organizacji tego typu, najwięcej w województwach wielkopolskim, podkarpackim i mazowieckim. Wysokość pomocy dla koła uzależniona jest od liczby jego członków i wynosi: 3 tys. zł dla koła liczącego do 30 członków, 4 tys. zł jeśli koło liczy od 31 do 75 członków i 5 tys. zł w przypadku, gdy koło tworzy ponad 75 osób.

 

oprac. (Fem)

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat