Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy odczułeś/odczułaś już wpływ epidemii na działanie Twojego gospodarstwa?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Aktualno?ci

Z unijną pomocą

2020-03-03

Z unijną pomocą

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabory wniosków w ramach kilku działań PROW 2014-20. Będą przyjmowane w marcu i w kwietniu. 

Dotacje do nawadniania gospodarstw

Od 21 lutego do 20 kwietnia rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy mogą ubiegać się o dotacje w oddziałach regionalnych ARiMR na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa – poinformowała agencja. Z działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” będzie można dostać dofinansowanie na budowę studni i zbiorników wodnych, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

O pomoc może wystąpić rolnik mający gospodarstwo o powierzchni co najmniej 1 ha, nie większe niż 300 ha. Wnioskodawca powinien zarabiać na produkcji zwierzęcej lub roślinnej. Konieczna jest także obecność w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Przyznanie wsparcia nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa i nie trzeba wykazywać wzrostu wartości dodanej brutto.

Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania oraz jednocześnie ulepszające już istniejące instalacje oraz powiększające obszar nawadniania. Pomoc finansowa dla jednego beneficjenta na jedno gospodarstwo wynosi maksymalnie 100 tys. zł, przy czym refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na inwestycję (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów musi być wyższy niż 15 tys. zł. 

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo

Od 27 lutego do 27 marca oddziały regionalne ARiMR przyjmują wnioski o wsparcie firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. W tym naborze preferowane są inwestycje w zakresie produkcji paszy dla zwierząt gospodarskich z surowców niezmodyfikowanych genetycznie.

O pomoc w ramach działania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój” mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi.

Wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-20 zależy od tego, kim jest beneficjent. Gdy jest nim przedsiębiorstwo zajmujące się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, wysokość wsparcia wyniesie do 10 mln zł. Jeżeli o pomoc ubiega się przedsiębiorstwo, które jest związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów może liczyć na 15 mln zł. Minimalna wysokość wsparcia to 100 tys. zł.

Pieniądze będą wypłacane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowanych poniesionych na inwestycję. Dotację można otrzymać m.in. na budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności; zakup (wraz z instalacją) lub leasing zakończony przeniesieniem prawa własności maszyn lub urządzeń; zakup aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesami produkcji. W ramach naboru można złożyć jeden wniosek dotyczący danego przedsiębiorstwa albo jego wyodrębnionej organizacyjnie części.  

Wsparcie pozarolniczej działalności na obszarach z ASF

Od 28 lutego do 28 marca w oddziałach regionalnych ARiMR można składać wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-20. Ten nabór przeznaczony jest dla rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować. O premię może się ubiegać rolnik, małżonek rolnika lub domownik, który podlega ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie od co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ponadto rolnik musi mieć przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2019 r., a jeżeli jej nie otrzymał, musi mieć przyznaną taką płatność za 2020 r. W tym drugim przypadku dokument potwierdzający przyznanie jpo za 2020 r. można dostarczyć na etapie składania wniosku o wypłatę premii.

Od ub.r. o pomoc z tego działania mogą ubiegać się również te osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz te, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Katalog działalności objętych wsparciem obejmuje usługi, produkcję i sprzedaż różnych artykułów niezwiązanych z rolnictwem. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł, dwóch nowych miejsc pracy – do 200 tys. zł, a trzech – do 250 tys. zł. Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80 proc.) rolnik otrzyma, gdy spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to dziewięć miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20 proc. premii dostanie po rozliczeniu realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o płatność drugiej raty przewidziano dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii), nie później niż do 31 sierpnia 2023 r.

70 proc. kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii. 

Pomoc w likwidacji hodowli świń

Od 28 lutego do 28 marca rolnicy z terenów objętych ASF, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej, mogą składać wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR o przyznanie pomocy finansowej z działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw”.

O premię może wystąpić rolnik mający gospodarstwo o powierzchni powyżej 1 ha i wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro. Kolejny warunek to wcześniejsze niekorzystanie z rekompensaty za nieutrzymywanie świń, z dotacji dla młodego rolnika, dofinansowania na modernizację gospodarstwa czy na założenie firmy na wsi. Rolnik nie musi być objęty ubezpieczeniem KRUS, wystarczy, że co najmniej 25 proc. dochodu będzie uzyskiwał z produkcji rolniczej roślinnej lub zwierzęcej, oprócz chowu i hodowli ryb. Tak więc o premię mogą starać się osoby pracując na etacie lub prowadzące własną firmę.

Na restrukturyzację małego gospodarstwa można otrzymać 60 tys. zł premii wypłacanej w dwóch ratach: 48 i 12 tys. zł. Dotację można przeznaczyć na działalność rolniczą w gospodarstwie lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych w nim wytworzonych. 80 proc. kwoty trzeba wydać na inwestycje w środki trwałe, np. zakup nowych maszyn i urządzeń, na budowę lub remont budynków służących produkcji rolniczej czy założenie sadów lub plantacji wieloletnich. 

Współpraca ze wspomaganiem

Do 12 marca ARiMR przedłużyła termin składania wniosków o pomoc z działania „Współpraca”. Pierwotnie nabór miał się zakończyć 21 lutego. W ramach programu wspierane jest opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności i na obszarach wiejskich. By ubiegać się o dofinansowanie trzeba założyć tzw. grupę operacyjną Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego (EPI). Grupa musi składać się z co najmniej dwóch różnych podmiotów należących do kategorii: rolnicy, właściciele lasów, przedsiębiorcy działający na rzecz sektora rolnego i spożywczego, podmioty świadczące usługi doradcze, naukowcy, instytuty bądź jednostki naukowe. Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych oraz ryczałtu w przypadku kosztów bieżących. Limit pomocy na jedną grupę operacyjną EPI w całym okresie realizacji PROW 2014-20 wynosi 11 mln zł. Wnioski można składać w centrali ARiMR.

Dopłaty do kredytów

7 lutego na internetowej platformie aplikacyjnej ARIMR udostępniła współpracującym bankom dodatkowe limity akcji kredytowej na 2020 r. oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych dla rolników.

Na dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych agencja ma 1,3 mln zł, co pozwoli na wygenerowanie kampanii kredytowej o wartości 150 mln zł. Można będzie ubiegać się o kredyty inwestycyjne z dopłatą do oprocentowania z ARiMR na:

- inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych (linia PR), w tym m.in. na budowę lub remont połączony z modernizacją budynków służących do przetwórstwa i magazynowania produktów rolnych; zakup komputerów i oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem; zakup specjalistycznych środków transportu przeznaczonych do dostaw surowca lub zbytu produktów, zapewniających spełnienie warunków bezpieczeństwa żywności lub dobrostanu zwierząt;

- inwestycje w rolnictwie (linia RR), w tym na modernizację budynków służących do produkcji rolnej, przechowywania, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, w tym sprzedaży bezpośredniej; zakładanie lub wyposażanie sadów lub plantacji wieloletnich; wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt; budowę ujęć wody, zakup i instalację urządzeń do uzdatniania, rozprowadzania lub magazynowania wody, lub do nawodnień ciśnieniowych; zakup komputerów i oprogramowania służącemu ułatwieniu prowadzenia działalności rolniczej, w tym programów księgowych;

- zakup użytków rolnych (linia Z).
ARiMR przeznaczyła również 5,4 mln zł na dopłaty do oprocentowania kredytów klęskowych (z linii K01, K02, DK01, DK02), co pozwoli na wygenerowanie akcji kredytowej w kwocie 250 mln zł. O taki kredyt mogą ubiegać się rolnicy, którzy chcą wznowić produkcję po wystąpieniu klęsk żywiołowych: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.
O kredyty z dopłatą ARiMR można ubiegać się w: Banku Polskiej Spółdzielczości SA i SGB-Banku SA, a także w zrzeszonych w nich bankach spółdzielczych oraz w bankach BNP Paribas Bank Polska SA, Krakowskim Banku Spółdzielczym, PEKAO SA i Santander Bank Polska SA. 

(Fem)

 

 

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat