Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Pod naszym patronatem

ASAP czyli gospodarstwa na nowe czasy

2019-10-29

W 2050 r. Ziemię zamieszkiwać będzie prawie 10 mld ludzi. By wyżywić taką populację potrzeba wzrostu produkcji żywności aż o 70 proc. Przy dominującej wciąż na świecie intensywnej gospodarce rolnej, prowadzącej do wyczerpania zasobów naturalnych globu, to zadanie nie do wykonania. Dlatego już dzisiaj konieczny jest zwrot ku racjonalnej, zrównoważonej produkcji.

Koncepcja zrównoważonego rozwoju nie jest niczym nowym. Po raz pierwszy pojawiła się w XVIII w., ale dopiero w XX i XXI w. zdefiniowano to pojęcie na nowo, przypisując mu szereg zasad, które dzisiaj stanowią fundament polityki wielu krajów rozwiniętych. Sama idea zrównoważenia powstała w odpowiedzi na bezrefleksyjną, agresywną gospodarkę zasobami naturalnymi w poprzednich wiekach, gdy wzrost demograficzny, rewolucja przemysłowa i naukowo-techniczna toczyły galopującą machinę rozwoju gospodarczego. Negatywne tego skutki odczuwamy do dziś. Kurczące się zasoby gleb uprawnych, ograniczony dostęp do wody, zanieczyszczone powietrze i efekt cieplarniany to dziedzictwo, z którym przyszło nam żyć i zagrożenie, z którym musimy się zmierzyć już dziś. Wzrost znaczenia rolnictwa zrównoważonego na świecie w ostatnich latach nie jest więc kwestią mody ani przypadku.

Czym jest rolnictwo zrównoważone?

Pojęcie to jest często mylone z rolnictwem ekologicznym, ponieważ idea zrównoważenia również wskazuje na konieczność ochrony zasobów środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Rolnictwo zrównoważone jest jednak znacznie szerszym pojęciem. To model gospodarowania będący alternatywą dla intensywnej gospodarki rolnej, która w obecnych warunkach rynkowych staje się zbyt kosztowna, a co najważniejsze, prowadzi do degradacji i utraty zasobów naturalnych Ziemi. Opiera się on na trzech filarach: ekonomia, planeta, społeczeństwo, które razem tworzą zrównoważony proces zarządzania. Zakłada on:

- efektywność i opłacalność ekonomiczną produkcji rolnej – zysk rolnika;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne i odnawialność jego zasobów – troska o planetę;

- społeczną odpowiedzialność produkcji rolnej – troska o człowieka.

Zysk rolnika

Opłacalna produkcja to oczywiście produkcja generująca zysk. Żeby jednak generować zysk potrzebny jest skuteczny plan finansowy. W zrównoważonym gospodarstwie rolnym taki plan jest podstawą wszelkich podejmowanych decyzji. Dzięki niemu rolnik kontroluje przepływ finansów i zabezpiecza się przed ryzykiem utraty przychodu. Plan ten powinien być elastyczny wobec wahań koniunktury i uwzględniać analizę rynków zbytu, konkurencji, szans i zagrożeń dla gospodarstwa oraz jego słabych i mocnych stron.

Rachunek ekonomiczny prowadzony w ujęciu mikro- i makroekonomicznym dostarcza informacji o tym, jak efektywnie wykorzystać zasoby gospodarstwa dla osiągnięcia oczekiwanych efektów oraz jak odpowiadać na możliwości, które oferuje rynek odbiorców. By podołać planowaniu, analizom, obliczeniom i kontroli efektów podjętych decyzji, negocjacjom z partnerami oraz konieczności zdobywania przewagi konkurencyjnej, potrzeba wiedzy i zdolności menadżerskich. Zadaniem rolnika jest więc nieustanna edukacja i rozwijanie swoich kompetencji.

Troska o planetę

Rolnictwo czerpie z zasobów naturalnych, dlatego powinno wziąć szczególną odpowiedzialność za ich stan. Rolnictwo zrównoważone stawia więc na praktyki, które chronią środowisko, a jednocześnie zwiększają produktywność zasobów gospodarstwa. To oznacza, że efekt w postaci dobrych plonów można osiągnąć przy niższych nakładach produkcyjnych. Dzieje się tak w gospodarstwach, które wspomagają swoje decyzje pomiarami i analizami. Badają glebę na obecność składników pokarmowych, żeby uniknąć nadmiernej podaży nawozu. Planują czas oraz dawki zabiegów z użyciem środków ochrony roślin, co prowadzi do bardziej efektywnego wykorzystania tych substancji. Mierzą też regularnie wilgotność gleby, dzięki czemu reagują adekwatnie do potrzeb upraw, nie czerpiąc bezrefleksyjnie z zasobów wodnych. Ograniczają liczbę przejazdów ciężkich maszyn, zapobiegając zagęszczeniu gleby i marnotrawstwu paliw. To ważne działania pozwalające na większą precyzję wykonywanych zabiegów agrotechnicznych. Pomiar i analiza prowadzi do oszczędności nakładów produkcji, a tym samym do większej produktywności zasobów gospodarstwa.

Jednocześnie są to praktyki, które prowadzą do poprawy stanu gleb, przywrócenia ich żyzności i odpowiedniej struktury fizycznej, a także chroniące gruntowe i powierzchniowe zasoby wodne, czy powietrze, którym oddychamy. To również racjonalna gospodarka odpadami i aktywność na rzecz odnowy oraz ochrony lokalnej bioróżnorodności. W aspekcie troski o planetę rolnictwo zrównoważone stawia na racjonalizm i precyzyjną oraz przyjazną naturze agrotechnikę.

Troska o człowieka

Gospodarstwo rolne, jak każda inna działalność gospodarcza, stanowi integralną część otoczenia. Funkcjonuje dzięki ludziom i im też powinno służyć, stąd idea społecznej odpowiedzialności produkcji rolnej. Sprowadza się ona do aktywnego udziału gospodarstwa w życiu społeczności lokalnej i jego zaangażowania w pomoc oraz wsparcie w wielu aspektach tego życia. To budowanie relacji z ludźmi w oparciu o szacunek, zaufanie  i bezkonfliktową aktywność gospodarczą. To również działanie zgodnie z prawem i udział w poprawie warunków ekonomicznych życia lokalnej społeczności dzięki aktywizacji miejscowego rynku pracy. Gospodarstwo społecznie odpowiedzialne zyskuje dobry wizerunek w oczach mieszkańców, klientów oraz partnerów biznesowych, co stanowi wielką wartość i element przewagi konkurencyjnej. Tak postrzegane ma szansę na długofalowy rozwój.

Ważny marketing

Jeszcze kilka lat temu słowo marketing nie funkcjonowało w działalności rolniczej. Dzisiaj nadal dość często budzi negatywne skojarzenia u rolników, jednak część z nich w działaniach marketingowych zaczyna dostrzegać szansę. Idea rolnictwa zrównoważonego wskazuje na konieczność budowania dobrego wizerunku gospodarstwa rolnego, ponieważ jest on ważnym elementem przewagi konkurencyjnej. Przewaga ta natomiast przekłada się na zysk. Jak stać się konkurencyjnym? Stawiając na bezpieczeństwo i jakość swojej produkcji oraz budując dobre relacje z otoczeniem, a więc ze społecznością lokalną, partnerami biznesowymi i pracownikami. To, jak jesteśmy postrzegani w środowisku biznesowym i poza nim w dużej mierze decyduje o powodzeniu naszej działalności. W warunkach gospodarki rynkowej brak wizerunku, który mógłby wyróżnić gospodarstwo spośród całej rzeszy producentów żywności to prosta droga w konkurencyjny niebyt.

Stowarzyszenie ASAP

Popularyzacja idei rolnictwa zrównoważonego w Polsce oraz edukacja rolników w zakresie jego praktyk jest misją Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, istniejącego od 2014 r. Oferuje ono wiedzę i pomoc we wdrażaniu zrównoważonych zasad w gospodarstwach rolnych, fachowe doradztwo oraz szkolenia. W ramach popularyzacji tej koncepcji, wydaje też szereg publikacji i realizuje ciekawe projekty przy współudziale firm i zainteresowanych tematem gospodarstw. Członkami stowarzyszenia jest już ponad 20 dużych firm wspierających łańcuch dostaw żywności oraz ok. 50 gospodarstw pilotażowych, których grono nieustannie rośnie. ASAP zaprasza do współpracy wszystkich, którzy zainteresowani są rozwojem rolnictwa zrównoważonego w Polsce i chcą uczestniczyć w tej ważnej misji.

***

30 sierpnia nasz miesięcznik przyjął patronat medialny nad działalnością Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Stowarzyszenie wspiera ideę zrównoważonego rolnictwa, która opiera się głównie na optymalizacji kosztów, zużycia nawozów, środków ochrony roślin, wykorzystania zasobów środowiskowych, uwzględniając przy tym potrzeby lokalnej społeczności. Tak jak obligatoryjnie producenci rolni weszli w system integrowanej ochrony od 2014 r., tak kolejnym ważnym krokiem w rozwoju gospodarstw rolnych będzie rolnictwo zrównoważone

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP

redakcja „PR”

 

 

 


przeglądaj wszystkie