Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że ustawa "odorowa" powinna wejść w życie?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania
Tak, ale w innym kształcie


Prawo

Kto płaci podatek rolny? 

Podstawowym świadczeniem obciążającym rolnika-dzierżawcę jest czynsz dzierżawny, płatny w pieniądzu lub w świadczeniach innego rodzaju (np. ułamkowej części pożytków rolnych). Z dzierżawą mogą wiązać się jednak również inne zobowiązania. 

Umowa dzierżawy stanowi obecnie jeden z podstawowych sposobów nabycia tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości rolnej. Jest ona atrakcyjna dla rolników nieposiadających własnej ziemi lub posiadających jej mało, bądź takich, którzy dążą do zwiększenia areału gospodarstwa, ale nie chcą lub nie mogą kupić dodatkowych gruntów. Oczywiście podstawowym świadczeniem obciążającym rolnika-dzierżawcę jest czynsz dzierżawny, płatny w pieniądzu lub w świadczeniach innego rodzaju (np. ułamkowej części pożytków rolnych). Z dzierżawą mogą wiązać się jednak dla również inne zobowiązania.

 Dodatkowe obowiązki wynikające z umowy

Strony umowy dzierżawy mogą w jej treści określić inne niż czynsz świadczenia obciążające dzierżawcę. Kodeks cywilny stanowi, że może to być obowiązek uiszczania podatków lub innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem przedmiotu dzierżawy, a ponadto obowiązek ponoszenia kosztów jego ubezpieczenia.

Chodzi przede wszystkim o zapłatę podatku rolnego, a jako inne ciężary związane z własnością lub posiadaniem przedmiotu dzierżawy można wymienić chociażby opłatę adiacencką na pokrycie kosztów budowy infrastruktury technicznej, która obciąża właściciela nieruchomości. Dzierżawca może wziąć na siebie obowiązek zapłaty ubezpieczenia dobrowolnego lub obowiązkowego.

Umowne obciążenie dzierżawcy dodatkowymi, obok czynszu, świadczeniami pieniężnymi oznacza, że właściciel może skutecznie domagać się zapłaty takich świadczeń przed sądem. W razie niezapłacenia ciążącego na dzierżawcy świadczenia dodatkowego wydzierżawiający może wytoczyć przeciwko niemu powództwo o zapłatę. Po uzyskaniu prawomocnego orzeczenia sądowego sprawa taka, w przypadku braku zapłaty, może trafić na drogę postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.

Przyjęcie przez dzierżawcę dodatkowych obowiązków we wskazanym wyżej zakresie skutkuje również tym, że ustawowe prawo zastawu przysługujące wydzierżawiającemu na ruchomościach dzierżawcy wniesionych do przedmiotu dzierżawy (np. rzeczach służących do prowadzenia gospodarstwa rolnego) zabezpiecza również (obok roszczeń czynszowych) roszczenie wydzierżawiającego względem dzierżawcy o zwrot sum, które z powyższych tytułów wydzierżawiający zapłacił. 

Odpowiedzialność za zapłatę podatku rolnego  

Umowny rozkład ciężarów podatkowych nie wpływa na zakres i odpowiedzialność za zapłatę podatku rolnego. Zgodnie z ordynacją podatkową, dzierżawca lub użytkownik nieruchomości (także rolnej) ponosi odpowiedzialność osobistą i solidarną z właścicielem, samoistnym użytkownikiem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości, z tytułu zaległości w podatkach wynikających z opodatkowania nieruchomości, powstałych w okresie trwania dzierżawy lub użytkowania. Powyższa odpowiedzialność za zaległości podatkowe powstałe w okresie trwania dzierżawy lub użytkowania jest jednak ograniczona tylko do przypadków, gdy pomiędzy dzierżawcą a podatnikiem będącym właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości istnieją powiązania o charakterze rodzinnym, kapitałowym lub majątkowym, albo wynikające ze stosunku pracy. Jeżeli takich powiązań nie ma, dzierżawca gospodarstwa rolnego nie jest co do zasady odpowiedzialny za zapłatę podatku rolnego.

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że dzierżawca odpowiada obok, a nie zamiast właściciela. Jeżeli strony w umowie uzgodniły, że to właściciel będzie odpowiedzialny za zapłatę podatku rolnego, a to jednak dzierżawca go zapłaci, przysługuje mu wobec właściciela roszczenie regresowe, którego trzeba dochodzić na drodze cywilnej (powództwo o zwrot tak opłaconego podatku). Należy jednak pamiętać, że co do zasady zobowiązanym do zapłaty podatku jest właściciel nieruchomości. Dzierżawca ma obowiązek świadczyć tylko w oparciu o wydaną przeciwko niemu ostateczną decyzję administracyjną o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe właściciela.

Ta zasada nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy wydzierżawiającym jest Skarb Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych albo jednostka samorządu terytorialnego. W takim wypadku to dzierżawca odpowiada za zapłatę podatku rolnego. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych. Wtedy również podatnikiem jest dzierżawca. 

Piotr Pawłowski, prawnik

www.piszcznorek.pl 

Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy świadczy doradztwo prawne w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, obrotu i dzierżawy nieruchomościami rolnymi, a także finansowania i realizacji inwestycji dla rolników indywidualnych, kombinatów rolnych, grup producenckich, a także spółek cywilnych, osobowych i kapitałowych zajmujących się działalnością rolniczą. 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat