Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Fundusz rekompensujący rolnikom utratę dochodów

Projektowana ustawa o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych ma umożliwić częściową rekompensatę utraconych przez rolników dochodów w przypadku znacznego ich obniżenia lub gdy nie ma możliwości uzyskania zapłaty za sprzedane produkty rolne. Projekt trafił do konsultacji społecznych. Proponuje on utworzenie funduszu, a także uregulowanie zasad jego finansowania. Do końca czerwca trwały konsultacje społeczne

Z funduszu miałyby być wypłacane rekompensaty rolnikom sprzedającym swoje produkty rolne, w przypadku obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym powyżej 30 proc. w stosunku do średniego rocznego dochodu z ostatnich trzech lat. Powodem wypłaty rekompensaty może być spadek dochodów w wyniku: wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt lub chorób roślin, spadku cen produktów rolnych uzyskiwanych przez producenta rolnego lub wystąpienia niezależnych od producentów rolnych ograniczeń w handlu międzynarodowym. Rolnik będzie mógł też liczyć na rekompensatę, gdy nie otrzyma zapłaty za sprzedane produkty rolne od podmiotu prowadzącego skup, ubój lub przetwórstwo, gdy podmiot ten stał się niewypłacalny. Odzyskanie należności za sprzedane produkty rolne nie zawsze jest możliwe w wyniku postępowania upadłościowego, dlatego projekt wprowadza rozwiązania, które pozwolą na odzyskanie pieniędzy w sytuacjach kryzysowych np. gdy na rolniku ciąży spłata kredytów, czy nie ma środków na zaspokojenie bieżących potrzeb rodziny. Producentowi rolnemu zostanie wypłacona rekompensata stanowiąca nie więcej niż 70 proc. kwoty obniżenia dochodu lub należności netto za zbyte produkty rolne, wynikająca z załączonych faktur lub innych dowodów potwierdzających zbycie. Stawka rekompensaty zostanie ustalona przez komisję zarządzającą funduszem w zależności od dostępnych środków.

Fundusz ma być wyodrębnionym rachunkiem bankowym administrowanym przez Agencję Rynku Rolnego. Do dysponowania środkami funduszu będzie ustawowo upoważniony prezes ARR na podstawie uchwał komisji zarządzającej. Prezes ARR będzie również zapewniał obsługę prawną oraz techniczno-biurową funduszu i komisji zarządzającej, sporządzał projekt planu finansowego funduszu oraz sprawozdanie z jego działalności.

Środki na rachunku funduszu będą pochodzić z wpłat podmiotów skupujących produkty rolne w celu ich przetworzenia lub odsprzedaży; przedsiębiorców prowadzący ubój zwierząt gospodarskich; zajmujących się chowem lub hodowlą ryb. Wysokość wpłat określono na 0,2 proc. wartości netto nabywanych produktów rolnych. Fundusz będzie mógł też być zasilany z innych źródeł np. dotacji budżetowych. 

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat