Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Zmienione Prawo łowieckie

Szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych zajmą się przedstawiciele wojewodów, a nie jak do tej pory sami myśliwi – czytamy w znowelizowanym 22 czerwca Prawie łowieckim. Ustawę 11 lipca podpisał prezydent RP Andrzej Duda.

Zgodnie z nowymi przepisami, wnioski w sprawie wyrządzonych szkód w uprawach i płodach rolnych składane będą do wojewody, który ustali wysokość odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. „Oględzin oraz oszacowania szkód dokonywać będą przedstawiciele wojewody. Rzeczoznawcy wpisani na listy prowadzone przez izby rolnicze, w przypadku wniesienia zastrzeżeń do protokołu w zakresie wielkości szkody, będą uprawnieni do przedstawiania opinii” – mówi komunikat.

Odszkodowania dla rolników za straty spowodowane przez zwierzynę mają być wypłacane w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna, z Funduszu Odszkodowawczego, na który składać się będą myśliwi oraz budżet państwa. Składki myśliwych na odszkodowania zostaną ustalone w oparciu o liczbę zwierząt łownych ujętych w rocznym planie łowieckim i wyniosą: 600 zł za łosia, 350 zł za jelenia, 135 zł za daniela, 105 zł za sarnę i 85 zł za dzika. Z tytułu składek do funduszu ma trafić ponad 80 mln zł rocznie. W przypadku, kiedy wartość odszkodowań przekroczy zasoby funduszu, różnicę ma pokryć wojewoda ze środków budżetu państwa. Roczna dopłata do funduszu może wynosić ok. 30 mln zł. Strona niezadowolona z decyzji będzie mogła wnieść powództwo do sądu. Ustawa stanowi, że za szkody wyrządzone podczas polowań odpowiadają dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Według autorów ustawy, zmiany są korzystne dla rolników. Obecnie tylko koła łowieckie odpowiadają za szacowanie szkód i wypłatę odszkodowań. Rolnicy wielokrotnie skarżyli się, że wyceny myśliwych są za niskie.

Większość przepisów nowego Prawa łowieckiego zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Wcześniej, po 14 dniach od ogłoszenia ustawy wejdą w życie regulacje dotyczące wpisu na listę rzeczoznawców oraz przepisów wykonawczych z tym związanych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat