Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Bezpieczeństwo żywności – jedna inspekcja

Celem przebudowy systemu bezpieczeństwa żywności jest stworzenie zintegrowanego nadzoru i efektywnej kontroli w całym łańcuchu produkcyjnym i żywnościowym „od pola do stołu”. Dlatego inspekcje zostaną zintegrowane i połączone w jedną Państwową Inspekcję Bezpieczeństwa Żywności. W październiku resort rolnictwa przekaże projekt ustawy Radzie Ministrów. Projekt przeszedł już wewnętrzne konsultacje międzyresortowe i społeczne.

Obecny system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest bardzo rozproszony. Zajmuje się nim pięć instytucji kontrolnych: Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS), Inspekcja Weterynaryjna (IW), Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcja Handlowa (IH). Podlegają one nadzorowi 19 ośrodków decyzyjnych: na szczeblu centralnym ministrowi zdrowia podlega PIS, ministrowi rolnictwa IW, PIORiN oraz IJHARS, prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów podlega IH. Na szczeblu wojewódzkim działalność każdej inspekcji nadzoruje jeden z 16 wojewodów. Ponadto powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne należą do administracji zespolonej w powiatach.

Zakłada się, że konsolidacji będą podlegać w całości IW, PIORiN oraz IJHARS, a w części PIS i IH, w jakiej sprawują nadzór nad bezpieczeństwem żywności. Nadzór nad inspekcją będzie sprawował minister rolnictwa. Nowa inspekcja będzie posiadała spionizowaną strukturę. Jednostki terenowe nie będą, jak dotychczas, podporządkowane wojewodom lub władzom samorządowym. Finansowanie PIBŻ zostanie zintegrowane i będzie się odbywać w ramach jednej części budżetowej. Dzięki temu inspekcja uzyska większą efektywność operacyjną, wyrażającą się np. możliwością oddelegowania pracowników do innej części kraju w celu wykonywania nieplanowanych zadań w sytuacjach kryzysowych lub potrzeb związanych na przykład z obsługą eksportu.

Zintegrowanie inspekcji zmniejszy ich liczbę, a tym samym skróci czas poświęcany przez przedsiębiorców na obsługę kontroli. Kolejny obszar uproszczenia to integracja rejestrów, które są obecnie prowadzone dla pokrewnych działalności przez każdą inspekcję oddzielnie. Istnienie jednego organu odpowiedzialnego za relacje z zagranicznymi służbami bezpieczeństwa żywności przyczyni się do sprawniejszego prowadzenia działań związanych z otwieraniem zagranicznych rynków dla polskiej żywności.

Jak podaje resort rolnictwa, uchwalenie niezbędnych ustaw jest możliwe przed końcem 2016 r. Harmonogram prac przewiduje, że rok 2017 stanowiłby okres vacatio legis, podczas którego powołany pełnomocnik powinien przeprowadzić całość zadań niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów. Według tego planu Państwowa Inspekcja Bezpieczeństwa Żywności rozpoczęłaby działalność z 1 stycznia 2018 r. - Konsolidacja instytucji nadzorujących bezpieczeństwo żywności nie będzie skutkowała zwolnieniami - zapewnia szef resortu rolnictwa Krzysztof Jurgiel.

(Fem)

Więcej ciekawych informacji znajdziecie Państwo w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny"


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat