Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Rząd przyjął nowe Prawo łowieckie

Wzmocnienie uprawnień właścicieli nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, a także możliwość ustanawiania zakazu polowań na nieruchomości oraz obowiązki informacyjne dotyczące organizacji polowań zbiorowych zawiera przyjęty 20 września przez rząd projekt noweli Prawa łowieckiego. 

W trakcie konsultacji do projektu noweli wprowadzono przepis, który zezwalać będzie na zmianę rocznego planu łowieckiego (rok łowiecki trwa od 1 kwietnia do 31 marca) w przypadku podejrzenia wystąpienia bądź wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi jej zwalczania. Projektowane regulacje wzmocnić mają też nadzór ministra środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.

Nowelizacja ma dostosować prawo do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2014 r., który wskazał, iż obecne przepisy niewłaściwie chronią prawa właścicieli nieruchomości, na których ma powstać obwód łowiecki, bądź ma być prowadzone polowanie. Zgodnie z projektowanymi przepisami, obwody łowieckie tak jak dotychczas, mają być tworzone w drodze uchwały przez sejmiki województwa. Projekt uchwały będzie przygotowany przez marszałka województwa, który opracuje go z przedstawicielami Lasów Państwowych, PZŁ oraz izb rolniczych. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości, którzy będą objęci projektem uchwały, będą mogli wnieść uwagi. Powinny one być rozpatrzone przez marszałka województwa w ciągu 30 dni od daty upływu terminu ich składania.

Nowe przepisy pozwalają, by właściciel nieruchomości domagał się odszkodowania, jeżeli objęcie obwodem łowieckim uniemożliwi bądź istotnie ograniczy dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości. Będzie też mógł wystąpić do sądu z wnioskiem o ustanowienie zakazu polowań na swoim terenie, uzasadniając to swoimi przekonaniami religijnymi i moralnymi. Jeśli sąd wyda taki zakaz, bądź właściciel z niego nie zrezygnuje, to będzie on obowiązywał do końca życia właściciela nieruchomości.

TK w wyroku zakwestionował też brak konieczności informowania właścicieli o polowaniach, szczególnie zbiorowych, które mają być przeprowadzone na ich terenie. Dzierżawcy albo zarządcy obwodów łowieckich będą musieli pisemnie poinformować o planowanych polowaniach zbiorowych wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast oraz nadleśniczych, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Informacja ta zostanie podana do publicznej wiadomości w obwieszczeniu lub na stronie internetowej danego urzędu nie później niż w ciągu pięciu dni od jej otrzymania. Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu będzie mógł, nie później niż na trzy dni przed planowanym polowaniem zbiorowym zgłosić sprzeciw. Właściciele nieruchomości nie będą mogli jednak sprzeciwić się polowaniom indywidualnym. Projekt przewiduje ponadto, że utrudnianie czy uniemożliwienie wykonania polowania będzie karane grzywną. Nie będzie też można niszczyć urządzeń łowieckich, wybierać karmy lub soli z lizawek. 

Dokarmianie zwierzyny, szczególnie w sytuacjach, gdy może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez nią w uprawach rolnych i gospodarce leśnej, będzie wymagało od dzierżawców i zarządców obwodów łowieckich uzgodnienia z właścicielem gruntu miejsca wyłożenia karmy. Jednocześnie dokarmianie przestanie być obowiązkowe, czyli będzie stosowane w zależności od potrzeb.

Ustawa zakaże też polowania z chartami lub ich mieszańcami, czy strzelania do zwierzyny w odległości mniejszej niż 500 m od miejsca zebrań publicznych w czasie ich trwania lub w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań mieszkalnych. 

Kołom łowieckim będzie można wypowiedzieć umowę dzierżawy bez zachowania terminów wypowiedzenia po zasięgnięciu opinii PZŁ, bądź na wniosek PZŁ, w przypadku „nieusprawiedliwionego niezrealizowania przez dzierżawcę obwodu łowieckiego rocznego planu łowieckiego na poziomie, co najmniej 80 proc. określonej w tym planie minimalnej liczby zwierzyny grubej do pozyskania, w każdym z trzech następujących po sobie łowieckich lat gospodarczych”.

PZŁ będzie musiał składać ministrowi środowiska roczną informację ze swojej działalności. Minister będzie miał prawo występować do sądu o uchylenie niezgodnej z prawem bądź statutem uchwały związku, będzie mógł nakładać na związek grzywny (nie wyższe niż 10 tys. zł).

(Fem)

Więcej ciekawych informacji znajdziecie Państwo w miesięczniku "Przedsiębiorca Rolny"

 

przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat