Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
 Jak zbyć ziemię rolną na nowych zasadach?

Znowelizowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, które weszły w życie 30 kwietnia 2016 r., zgodnie z przewidywaniami znaczenie zahamowały obrót ziemią rolną.

Z danych podawanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych wynika jednak, że właściciele gruntów rolnych jak i potencjalni nabywcy niespełniający wymogów ustawy występują z wnioskami o udzielenie zgody na sprzedaż nieruchomości i takie zgody prezes ANR w określonych wypadkach wydaje.

Sprzedaż bez zgody prezesa ANR

W nowym stanie prawnym regułą jest, że nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny oraz wymienione w ustawie kategorie podmiotów (np. osoby bliskie, jednostki samorządu terytorialnego, Skarb Państwa). Ustawodawca wskazuje również przypadki, kiedy może dojść do nabycia nieruchomości rolnej niezależnie od osoby nabywcy (np. nabycie gruntu w postępowaniu restrukturyzacyjnym).

Rolnikiem indywidualnym w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od pięciu lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo. Za rolnika indywidualnego uważa się zatem osobę fizyczną, która już przez określony czas prowadzi gospodarstwo rolne.

Nabycie nieruchomości przez rolnika indywidualnego nie podlega ograniczeniom, chociaż w pewnych przypadkach, w stosunku do zbywanej rolnikowi indywidualnemu nieruchomości rolnej Skarbowi Państwa przysługuje prawo pierwokupu. Jednak nie wtedy, gdy rolnik nabył nieruchomość w celu powiększenia gospodarstwa rodzinnego do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość jest położna w gminie, w której nabywca mieszka lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Krąg możliwych nabywców

Nabycie nieruchomości rolnej przez inne osoby lub w innych przypadkach niż wskazane w ustawie wymaga zgody prezesa ANR wyrażonej w formie decyzji administracyjnej, czyli w sformalizowanym trybie, do którego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

O zgodę na sprzedaż nieruchomości rolnej może obecnie wystąpić właściciel (zbywca) nieruchomości rolnej (wtedy odbiorcą oferty może być zarówno osoba fizyczna jak i spółka) lub osoba fizyczna (nabywca) zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne, która posiada kwalifikacje rolnicze, daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej oraz zobowiąże się do zamieszkiwania przez pięć lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Gdy wniosek składa właściciel ziemi rolnej musi on wykazać, że:

- nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego lub przez jeden z podmiotów z katalogu ustawowego,

- nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

- w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Zamierzeniem ustawodawcy jest zatem, aby nieruchomości rolne nabywali wyłącznie rolnicy indywidualni lub niebędące rolnikami indywidualnymi podmioty, które będą prowadzić na nabytej nieruchomości działalność rolniczą (osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność rolniczą, spółki trudniące się produkcją rolną). Powyższy cel wzmacnia dodatkowo przepis, zgodnie z którym nabywca nieruchomości rolnej jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez co najmniej 10 lat od dnia nabycia nieruchomości. Osoba fizyczna nabywająca nieruchomość rolną musi prowadzić gospodarstwo osobiście. W okresie 10 lat od nabycia nieruchomości rolnej nie może być ona zbyta ani oddana w posiadanie (np. dzierżawę, najem, użytkowanie) innym podmiotom. Odsprzedaż lub oddanie w posiadanie nieruchomości będzie możliwe tylko za zgodą sądu, w przypadku gdy nabywca wykaże, że konieczność dokonania takiej czynności wynika z przyczyn losowych od niego niezależnych. Naruszenie przepisów ustawowych obwarowane jest sankcją nieważności umowy.

Cały tekst można przeczytać w grudniowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"

Piotr Pawłowski, prawnik

Kancelaria Prawna Piszcz, Norek i Wspólnicy


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat