Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Cała składka na indywidualne konto

18 maja prezydent RP podpisał ustawę z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem nowelizacji jest wprowadzenie indywidualnych rachunków dla płatników składek. Na takie indywidualne rachunki ma wpływać jedna wpłata na wszystkie należności, do poboru których jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych. Przypisanie indywidualnego numeru rachunku składkowego konkretnemu płatnikowi ma usprawnić identyfikację wpłat i zapobiegać wpłatom niezidentyfikowanym. Numer indywidualnego rachunku będzie nowym identyfikatorem płatnika składek. Wpłaty będą dokonywane jednym przelewem, co wpłynie na zmniejszenie kosztów i zwiększenie oszczędności czasu przy realizowaniu obowiązku opłacania składek dla obu stron, zarówno ZUS, jak i płatnika. Po otrzymaniu składek ZUS będzie rozdysponowywał środki między poszczególne fundusze i ich dysponentów.

Ustawa przewiduje także ułatwienia dla płatników w kwestii wydawania przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z wpłatami. Zaświadczenia te oraz decyzje o odmowie wydania zaświadczenia wydane przez ZUS w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. Zgodnie z nowymi regulacjami zmienią się zasady zaliczania wpłat dokonywanych przez płatnika składek na koncie – najpierw będą regulowane najstarsze zaległości.

Ustawa wprowadza też zmianę ustawy z 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowela ta odnosi się do przyjętych w niej maksymalnych rocznych limitów wydatków FUS z tytułu urlopów rodzicielskich i mechanizmu korygującego. Wiąże się ona ze zmianą stanu prawnego obowiązującego od 2 stycznia 2016 r., dotyczącą włączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego do urlopu rodzicielskiego.

Ustawa weszła w życie 14 dni po ogłoszeniu (dotyczy to definicji oraz zmian porządkujących przepisy dotychczasowe bądź dodających w tym celu nowe przepisy). Natomiast 1 października 2017 r. wejdą w życie uregulowania odnoszące się do numeru rachunku składkowego, zakresu ewidencjonowania na koncie płatnika oraz dostosowujące (z terminem do 31 grudnia 2017 r.)., które umożliwią działanie rozwiązań merytorycznych wchodzących w życie od 1 stycznia 2018 r., kiedy wejdą w życie przepisy stanowiące, iż należności z tytułu składek opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego oraz regulacje dotyczące numeru rachunku składkowego dla płatnika składek.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat