Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że pomoc oferowana rolnikom poszkodowanym przez suszę przez ministerstwo rolnictwa jest wystarczająca?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
 Długie rozpatrywanie wniosków

Jak podał resort rolnictwa, został przygotowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-20.

Zmiana rozporządzenia dotyczy wydłużenia o jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2016 r. Zgodnie z proponowaną zmianą, ARiMR wzywa wnioskodawcę do zawarcia umowy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w terminie 11 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy, tj. od 28 lipca 2016 r. Tryb przyznawania pomocy przewiduje, że jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, powyższy termin wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym ARiMR poinformuje na piśmie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat