Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
 Długie rozpatrywanie wniosków

Jak podał resort rolnictwa, został przygotowany projekt rozporządzenia ministra rolnictwa  zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego PROW 2014-20.

Zmiana rozporządzenia dotyczy wydłużenia o jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2016 r. Zgodnie z proponowaną zmianą, ARiMR wzywa wnioskodawcę do zawarcia umowy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku lub informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w terminie 11 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy, tj. od 28 lipca 2016 r. Tryb przyznawania pomocy przewiduje, że jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, powyższy termin wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym ARiMR poinformuje na piśmie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat