Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
 Wycinka drzew – koniec liberalnych przepisów

17 czerwca weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która zmieniła przepisy dotyczące wycinki drzew na własnych gruntach. Drzewa wciąż można wycinać, ale osoby fizyczne muszą zgłosić ten zamiar w urzędzie gminy.

Zgłoszenia wymaga zamiar usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają 80 cm (topole, wierzby, klony jesionolistne, klony srebrzyste), 65 cm (kasztanowce zwyczajne, robinie akacjowe, platany klonolistne) oraz 50 cm (pozostałe gatunki). Jeśli właściciele nie zgłoszą wycinki, zapłacą karę. Urzędnicy natomiast będą mieli obowiązek oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w ciągu 21 dni od zgłoszenia. Podczas oględzin muszą ustalić (potwierdzić) gatunek drzew oraz zmierzyć obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzany będzie protokół, którego zapis utraci moc po sześciu miesiącach od dnia jego sporządzenia (w przypadku nieusunięcia drzew w powyższym terminie konieczne będzie ponowne zgłoszenia). Organ będzie mógł w terminie 14 dni od oględzin, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni. Wydanie takiej decyzji stanowić będzie podstawę dla osoby fizycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.

Jeśli w okresie pięciu lat od oględzin właściciel terenu przeznaczy swoją działkę (lub jej część) na działalność gospodarczą, będzie musiał zapłacić za wycięte wcześniej drzewa. Także usunięcie drzew bez zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm. Dotyczy on: topól, wierzb, klonów jesionolistnych i srebrzystych – powyżej 80 cm; kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – powyżej 65 cm; pozostałych drzew – powyżej 50 cm.

Rady gmin nie mogą już podejmować uchwał, w których mogły poszerzyć katalog drzew lub krzewów, na usunięcie których nie było wymagane zezwolenie, a także katalog drzew lub krzewów, za usunięcie których nie była naliczana opłata oraz uchwał w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie zieleni. Na mocy nowej ustawy w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie nowych przepisów minister środowiska w drodze rozporządzenia określi wysokość stawek opłat oraz ich zróżnicowanie. Do czasu wejścia w życie rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie zieleni stosowane są maksymalne stawki określone w ustawie o ochronie przyrody – 500 zł za 1 cm obwodu drzewa dla drzew i 200 zł 1 m2 krzewu.

Organy wydające zezwolenia na usuwanie zieleni ponownie zobligowane zostały do uzgadniania z regionalną dyrekcją ochrony środowiska decyzji dotyczących drzew usuwanych z pasów drogowych.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody ma doprowadzić do uporządkowania kwestii wycinki drzew, którą zliberalizowała poprzednia nowelizacja nazywana „lex Szyszko”. Na mocy tych przepisów właściciele działek mogli wyciąć każde drzewo, bez względu na jego obwód, na swoim terenie, jeśli nie było to związane z działalnością gospodarczą. W lutym i w marcu trwały więc masowe wycinki drzew na działkach w miastach i na wsiach. Część z nich okazała się nielegalna – wycinano nawet drzewa na obszarach chronionych.

(Fem)

 

 

 

 

 

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat