Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo
Zasady posługiwania się numerem CRP

Podmioty uczestniczące w mechanizmach realizowanych w ramach zadań przejętych przez ARiMR z ARR oraz delegowanych do KOWR, nie zarejestrowane jeszcze w ewidencji producentów ARiMR, mogą posługiwać się numerem nadanym przez ARR (CRP) do 31 sierpnia 2018 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807, ze zm.) we współfinansowanych lub finansowanych ze środków UE mechanizmach administrowanych przez ARiMR i KOWR mogą uczestniczyć podmioty zarejestrowane w Krajowym Systemie Ewidencji Producentów prowadzonym przez ARiMR (EP). Na mocy przepisów, 1 września 2017 r. Centralny Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez ARR przestał funkcjonować, a dane w nim zgromadzone zostały przekazane ARiMR. Numer nadany w CRP zachowuje ważność do czasu uzyskania przez podmiot wpisu do EP, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy z 10 lutego 2017 r. Zatem podmiot, zgodnie z treścią przepisu art. 57 ust. 2 ww. ustawy, będąc w okresie przejściowym, może w kontaktach z ARiMR posługiwać się numerem CRP nadanym przez ARR, do czasu uzyskania wpisu w ewidencji producentów, nie dłużej jednak niż do 31 sierpnia 2018 r. Wpis do ewidencji producentów uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Formularz wniosku wraz z instrukcją wypełniania dostępny jest na stronie ARiMR.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat