Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo

Prezydent podpisał Konstytucję Biznesu

22 marca prezydent RP Andrzej Duda podpisał pakiet pięciu ustaw składających się na Konstytucję Biznesu: ustawę Prawo przedsiębiorców; ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; ustawę o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców.

Najważniejszą jest ustawa Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. Ma za zadanie zrealizowanie obowiązków władz wynikających z konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, polegających na:

- obowiązku powstrzymania się od nieproporcjonalnej ingerencji w wolność jednostek do wykonywania i zaniechania wykonywania działalności gospodarczej;

- obowiązku stworzenia jednostkom instytucjonalnych gwarancji dochodzenia ich praw i roszczeń na wypadek naruszenia przez państwo obowiązku powstrzymywania się od nieproporcjonalnej ingerencji;

- obowiązku zabezpieczenia wolności gospodarczej jednostek przed bezprawną ingerencją innych jednostek;

- obowiązku dokonywania pozytywnych świadczeń dla beneficjentów wolności gospodarczej, wspierających wykonywaną przez nich działalność gospodarczą.

Najważniejsze nowości to:

- ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków organów, które mają stanowić wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo w relacji przedsiębiorca – administracja, a także zdefiniowanie na nowo tej relacji w myśl zasad: domniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisów;

- wprowadzenie działalności nieewidencjonowanej (na mniejszą skalę, prowadzonej przez osobę fizyczną). W przypadku tego rodzaju działalności nie będzie powstawał obowiązek rejestracyjny, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i w konsekwencji nie będzie rodzić obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne;

- wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych sześć miesięcy, a po tym okresie będzie mógł skorzystać z ulgi tzw. „małego ZUS” przez kolejne 24 miesiące);

- zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z administracją będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP;

- likwidacja instytucji zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;

- regulacja podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz dokonywania oceny ich funkcjonowania;

- wprowadzenie „objaśnień prawnych”, wydawanych przez organy administracji w zakresie ich właściwości – z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – wyjaśnień przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczących ich praktycznego stosowania;

- wprowadzenie „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”;

- utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy prowadzonego przez ministra gospodarki, który ma umożliwiać załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej;

- uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej (możliwe będzie bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności albo zawieszenie na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu).

Większość przepisów Konstytucji Biznesu wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat