Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo

Prezydent podpisał Konstytucję Biznesu

22 marca prezydent RP Andrzej Duda podpisał pakiet pięciu ustaw składających się na Konstytucję Biznesu: ustawę Prawo przedsiębiorców; ustawę o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców; ustawę o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; ustawę o Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; ustawę o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców.

Najważniejszą jest ustawa Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 r. Ma za zadanie zrealizowanie obowiązków władz wynikających z konstytucyjnej zasady wolności działalności gospodarczej, polegających na:

- obowiązku powstrzymania się od nieproporcjonalnej ingerencji w wolność jednostek do wykonywania i zaniechania wykonywania działalności gospodarczej;

- obowiązku stworzenia jednostkom instytucjonalnych gwarancji dochodzenia ich praw i roszczeń na wypadek naruszenia przez państwo obowiązku powstrzymywania się od nieproporcjonalnej ingerencji;

- obowiązku zabezpieczenia wolności gospodarczej jednostek przed bezprawną ingerencją innych jednostek;

- obowiązku dokonywania pozytywnych świadczeń dla beneficjentów wolności gospodarczej, wspierających wykonywaną przez nich działalność gospodarczą.

Najważniejsze nowości to:

- ustanowienie katalogu praw i obowiązków przedsiębiorców oraz obowiązków organów, które mają stanowić wytyczne interpretacyjne dla organów stosujących prawo w relacji przedsiębiorca – administracja, a także zdefiniowanie na nowo tej relacji w myśl zasad: domniemania uczciwości przedsiębiorcy, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy i przyjaznej interpretacji przepisów;

- wprowadzenie działalności nieewidencjonowanej (na mniejszą skalę, prowadzonej przez osobę fizyczną). W przypadku tego rodzaju działalności nie będzie powstawał obowiązek rejestracyjny, działalność ta nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i w konsekwencji nie będzie rodzić obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne;

- wprowadzenie tzw. „ulgi na start” (początkujący przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwszych sześć miesięcy, a po tym okresie będzie mógł skorzystać z ulgi tzw. „małego ZUS” przez kolejne 24 miesiące);

- zniesienie obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON. Przedsiębiorca w kontaktach z administracją będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP;

- likwidacja instytucji zgód i licencji, jako odrębnych form reglamentacji działalności gospodarczej;

- regulacja podstawowych zasad opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz dokonywania oceny ich funkcjonowania;

- wprowadzenie „objaśnień prawnych”, wydawanych przez organy administracji w zakresie ich właściwości – z urzędu lub na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – wyjaśnień przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczących ich praktycznego stosowania;

- wprowadzenie „utrwalonej praktyki interpretacyjnej”;

- utworzenie Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy prowadzonego przez ministra gospodarki, który ma umożliwiać załatwianie spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej;

- uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej (możliwe będzie bezterminowe zawieszenie wykonywania działalności albo zawieszenie na okres wskazany we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu).

Większość przepisów Konstytucji Biznesu wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat