Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Prawo
Projekt nowelizacji ustawy o ochronie roślin

8 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rolnictwa. Projekt zawiera rozwiązania, które umożliwią spełnienie wymagań importowych państw trzecich (spoza UE), dotyczących bezpieczeństwa fitosanitarnego towarów pochodzenia roślinnego. Jest to warunkiem utrzymania i ubiegania się o otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich towarów rolno-spożywczych.

Aby ułatwić pozyskiwanie nowych rynków zbytu uzupełniono dotychczasowe przepisy o regulacje dotyczące nadzoru nad podmiotami ujętymi w rejestrze eksporterów. Podmioty te będą nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa lub przez podmioty prowadzące działalność dotyczącą certyfikacji w integrowanej produkcji roślin (podmioty certyfikujące). Ponadto podmioty zainteresowane eksportem będą musiały zadeklarować znajomość wymagań państw trzecich, do których wysyłają swoje produkty lub w których będą one przemieszczane. Jeśli spełnienia określonych wymagań będą oczekiwały państwa tranzytowe,  podmiot eksportujący będzie musiał także potwierdzić ich znajomość.

W celu ograniczenia obciążeń administracyjnych wprowadzono ułatwienia w procedurze wpisywania podmiotów do rejestru przedsiębiorców, czyli zrezygnowano z wydawania decyzji administracyjnej przy dokonywaniu wpisu. Takiemu wpisowi podlegają podmioty prowadzące uprawę, wytwarzanie, magazynowanie, pakowanie, sortowanie lub wprowadzające/przemieszczające na terytorium Polski rośliny, produkty roślinne lub przedmioty szczególnie podatne na porażenie przez organizmy kwarantannowe. W ten sposób uproszczono procedurę wpisu do rejestru przedsiębiorców. Decyzja administracyjna zostanie zachowana w przypadku wykreślania podmiotu z rejestru przedsiębiorców.

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa nie będzie musiał kontrolować podmiotów wpisanych do prowadzonego przez siebie rejestru przedsiębiorców, niewykonujących w danym roku działalności wymagającej uzyskania takiego wpisu, jeśli zostanie o tym wcześniej poinformowany.

Wprowadzono ułatwienia w przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej opakowań drewnianych, w tym palet, w których przyjeżdżają do Polski towary z państw trzecich. Proponowane rozwiązania umożliwią kontrolę takich opakowań, a także ich zniszczenie lub poddanie zabiegom fitosanitarnym (jeżeli nie są prawidłowo oznakowane) poza punktem wwozu w przypadku, gdy zrobienie tego na obszarze tego punktu nie jest możliwe ze względu na charakter przewożonych towarów. Przemieszczenie towarów poza punkt wwozu będzie możliwe, jeżeli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa uzna, że nie stanowi ono ryzyka skażenia.

Wprowadzono też przepisy ułatwiające rejestrację w komputerowej bazie danych dotyczących nasion lub sadzeniaków ziemniaka, uzyskiwanych w produkcji ekologicznej. Modyfikacja danych w komputerowej bazie – zgodnie z wolą i na wniosek podmiotu – będzie możliwa bez wydawania decyzji administracyjnej.

Projekt wprowadza też zmiany zwiększające wiarygodność systemu integrowanej produkcji roślin, przede wszystkim przez zapewnienie efektywniejszej wymiany informacji między PIORiN a podmiotami certyfikującymi. Jednocześnie wprowadzono regulacje ułatwiające współpracę PIORiN z ARiMR oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Nowe regulacje powinny obowiązywać od 1 stycznia 2019 r.

(Fem)

    


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat