Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Prawo
Ustawa o pomocy przy zbiorach

17 maja weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw z 13 kwietnia 2018 r. Tylko niektóre przepisy, dotyczące np. prezesa KRUS, wojewody, starosty, wejdą w życie 1 stycznia 2019 r.

Celem zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. jest uregulowanie zagadnień związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocnika rolnika przy zbiorach. Z tego względu w ustawie dodano rozdział 7a „Umowa o pomocy przy zbiorach”, w którym określono najważniejsze elementy treści takiej umowy i stwierdzono, że wykonywanie czynności na jej podstawie nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy, a także przyjęto, iż w zakresie nieuregulowanym w rozdziale 7a do umowy o pomocy przy zbiorach stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Ustawa stworzyła nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, tzn. umowę o pomocy przy zbiorach, która umożliwia wyeliminowanie „zatrudniania na czarno” pomocników rolników oraz zawierania z nimi umów o dzieło, które nie oddają charakteru pomocy przy zbiorach, ale przede wszystkim nie są objęte ubezpieczeniem. Rozstrzygnęła również o tym, że pomocnik rolnika przy zbiorach podlega z mocy ustawy ubezpieczeniu wypadkowemu (zdefiniowała wypadek przy pracy pomocnika rolnika), chorobowemu i macierzyńskiemu w zakresie uprawnień do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Obowiązkiem rolnika jest zgłoszenie pomocnika do ubezpieczenia społecznego w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy o pomocy przy zbiorach oraz opłacania składki należnej za dany miesiąc na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie bez wezwania, do 15 dnia następnego miesiąca.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 r. związana jest z opodatkowaniem dochodów pomocnika rolnika. Obowiązkiem rolnika będzie sporządzenie informacji o wysokości przychodów z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach na formularzu PIT-8C i przesłanie jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu do końca lutego następnego roku podatkowego.

Zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004 r. uzasadnione są koniecznością zapewnienia Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wojewodzie i staroście dostępu do informacji związanych z prowadzeniem postępowań w sprawach ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego, a także do postępowań w sprawach zezwoleń na pracę i zezwoleń na pracę sezonową, w związku z zawieraniem przez cudzoziemców umów o pomocy przy zbiorach, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Z kolei zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27 sierpnia 2004 r. dotyczą opłacania przez rolnika składki na ubezpieczenie zdrowotne za pomocnika w wysokości takiej, jaka jest przewidziana za domowników rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych.

Nowelizacja spowoduje, że pracownicy sezonowi nie będą mieli unormowanego czasu pracy, czyli prawa do wypoczynku, nie będą też mogli liczyć na minimalną stawkę godzinową, nie obejmą ich przepisy bhp – oceniła Rada OPZZ woj. mazowieckiego. „Brak norm dotyczących czasu pracy czy minimalnych standardów płacowych oznacza legalizację brutalnego wyzysku. Pracodawca będzie mógł legalnie płacić pracownikom 1 zł za godzinę. Pod tym względem to podporządkowanie prawa interesom najbardziej nieuczciwych pracodawców. Może być tak tym bardziej, że obecnie przy pracach sezonowych nie ma układów zbiorowych, regulaminów wynagrodzeń ani nie działają związki zawodowe” – stwierdza OPZZ w oświadczeniu. Rada OPZZ zapowiedziała, że podejmie starania, aby zmienić ustawę i poprawić sytuację pracowników sezonowych.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat