Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Prawo
Nowy typ spółki

2 sierpnia prezydent RP podpisał ustawę z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, która ma na celu wprowadzenie możliwości przeprowadzania zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Nowa regulacja wskazuje, że umowa spółki może dopuszczać udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, co obejmuje w szczególności: transmisję obrad zgromadzenia wspólników w czasie rzeczywistym; dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której wspólnicy mogą wypowiadać się w toku obrad zgromadzenia wspólników przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad; wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku zgromadzenia wspólników. Ponadto ustawa, analogicznie jak w przypadku obowiązujących regulacji dotyczących spółki akcyjnej wskazuje, iż w sytuacji, gdy umowa spółki dopuszcza udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, udział wspólników w zgromadzeniu wspólników może podlegać jedynie wymogom i ograniczeniom niezbędnym do identyfikacji wspólników i zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej. Ponadto w art. 248 § 2 Ksh zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż do protokołu ze zgromadzenia wspólników należy dołączyć listę wspólników głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wskazując równocześnie, iż nie są wymagane podpisy wspólników biorących udział w takim zgromadzeniu.

Nowelizacja wprowadza też nowy typu spółki kapitałowej – prostą spółkę akcyjną (PSA), która ma być nowoczesną formą niepublicznej spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych przedsięwzięć. Ten nowy typ spółki łączy cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową. Jego cechą wspólną ze spółkami osobowymi jest możliwość wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług. Ze spółkami kapitałowymi, a zwłaszcza spółką akcyjną, łączy go rozbudowany mechanizm pozyskiwania kapitału w drodze emisji akcji. Ponadto uznano, iż niezbędne jest zapewnienie swobody w kształtowaniu wzajemnych relacji pomiędzy wspólnikami PSA. Przyjęto więc, iż zasadne jest pozostawienie stronom szerokiego zakresu autonomii w zakresie kształtowania mechanizmów kontroli nad spółką przez akcjonariuszy. Uznano przy tym, że wymaga to równocześnie zachowania niepublicznego charakteru PSA co oznacza, iż akcje tej spółki nie powinny być wprowadzane ani dopuszczane do zorganizowanego obrotu, w szczególności na rynku regulowanym. Ustawa przyjmuje więc, że przepisy określają istotę prostej spółki akcyjnej jako spółki kapitałowej zawiązanej w każdym celu prawnie dopuszczalnym przez jedną albo kilka osób (akcjonariuszy), którzy nie odpowiadają za zobowiązania spółki i którzy są zobowiązani do wniesienia na pokrycie obejmowanych akcji wkładów pieniężnych lub niepieniężnych. PSA od chwili wpisu do rejestru uzyskuje osobowość prawną i działa przez swoje organy. Ta część nowelizacji wejdzie w życie 1 marca 2020 r.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat