Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy uważasz, że w Polsce powinien obowiązywać zakaz hodowli zwierząt futerkowych i zakaz uboju rytualnego (poza potrzebami krajowych wspólnot religijnych)?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo
Ustawy dotyczące zdrowia roślin

13 marca ogłoszone zostały dwie ustawy kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa fitosanitarnego i ochrony roślin: ustawa z 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami i ustawa z 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Konieczność przyjęcia nowych ustaw wynikała z prowadzonej na poziomie Unii Europejskiej reformy prawa z zakresu kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym i nowych rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady obowiązujących w tym zakresie. Przyjęcie obu ustaw podniesie bezpieczeństwo fitosanitarne Polski, ograniczy ryzyko introdukcji do kraju nowych groźnych agrofagów, a także zapewni poziom ochrony fitosanitarnej wymagany dla obecności polskich płodów rolnych na rynku międzynarodowym.

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami jest ustawą kompetencyjną, wskazującą organy administracji odpowiedzialne za wykonanie nowych przepisów unijnych. Zawiera także nieobjęte przepisami UE rozwiązania dotyczące eksportu do państw trzecich towarów podlegających wymaganiom fitosanitarnym. W tym zakresie realizuje postanowienia Międzynarodowej Konwencji Ochrony Roślin oraz wymagania państw trzecich, do których eksportowane są z Polski towary. Zgodnie z ustawą, zadania z zakresu zdrowia roślin wykonywane będą jak do tej pory przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Organem, który będzie wykonywał kontrole występowania agrofagów, będzie wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, który będzie wydawał, jak do tej pory, decyzje administracyjne w przypadku stwierdzenia występowania agrofagów kwarantannowych lub innych podlegających obowiązkowi zwalczania, a także świadectwa fitosanitarne dla towarów wysyłanych do państw trzecich. Wojewódzki inspektor będzie też posiadał kompetencje do wydawania paszportów roślin, które zgodnie z przepisami unijnymi sporządzać będą przedsiębiorcy – producenci. Nowym rozwiązaniem wprowadzanym ustawą jest możliwość wyznaczania obszarów wolnych od określonych agrofagów. Obszary takie mogą mieć znaczenie dla ułatwienia eksportu towarów do państw trzecich.

Natomiast ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa określa organizację, zasady działania i kompetencje PIORiN, odpowiedzialnej za nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym. Zasady działania inspekcji zostały dostosowane do nowych wspólnych reguł prowadzenia kontroli urzędowych w łańcuchu żywnościowym. Szczegółowo uregulowana została przy tym organizacja i zasady funkcjonowania laboratoriów inspekcji – będą one podlegały głównemu inspektorowi ochrony roślin i nasiennictwa, a nie jak do tej pory wojewodom.

(Fem)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze