Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy dobrze się stało, że przedłużono zakaz sprzedaży państwowej ziemi o 5 lat?
 
TAK
NIE
NIE MAM ZDANIA


Prawo
Podatek rolny

Główny Urząd Statystyczny podał podstawę do ustalenia wysokości podatku rolnego na rok 2021. Jest minimalnie wyższa od tej, która służyła przy wyliczaniu tegorocznych stawek.

Według komunikatu w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów przed kwartałem poprzedzającym rok podatkowy 2021, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2021 r., wyniosła ona 58,55 zł za dt (w tym roku podstawa to 58,46 zł za dt). W przyszłym roku stawka podatku rolnego za grunty gospodarstw wyniesie więc 146,37 zł za hektar przeliczeniowy (równowartość 2,5 dt żyta), a w przypadku pozostałych gruntów rolnych 292,75 zł za hektar fizyczny (równowartość 5 dt żyta).
Ostatecznie jednak o wysokości podatku decydują rady gmin. Mogą w drodze uchwał (po zasięgnięciu opinii właściwej miejscowo izby rolniczej) obniżyć cenę skupu żyta, którą przyjmują do obliczenia podatku rolnego. W większości przypadków korzystają z tego uprawnienia. Natomiast właściciele nie płacą podatku rolnego, jeśli gruntami są:

- użytki rolne klasy V, VI i VIz albo zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

- użytki ekologiczne, które mają symbol z literą „E”, na przykład E-N, E-PS, E-R

- grunty w międzywałach i pod wałami przeciwpowodziowymi

- grunty wpisane do rejestru zabytków

- grunty na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

- działki przyzagrodowe, jeśli właściciel należy do rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz jest (wystarczy, że spełnia tylko jeden z tych warunków): w wieku emerytalnym, inwalidą I albo II grupy, osobą z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, osobą całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie albo niezdolną do samodzielnej egzystencji.

(Fem)

 


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze