Wsparcie w przyszłym roku

2020-09-01

Maksymalna kwota wsparcia dla gospodarstwa rolnego, które ucierpiało z powodu epidemii Covid-19  nie może przekroczyć 7 tys. euro, a więc ok. 30 tys. zł. Resort rolnictwa ma na ten cel w sumie 273 mln euro, czyli ok. 1 mld zł. Nabór wniosków o pomoc rozpoczął się na przełomie sierpnia i września. Wypłata środków – w przyszłym roku.

20 sierpnia prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy z 24 lipca br. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Nowela dotyczy wsparcia rolników oraz mikro, małych i średnich firm zajmujących się przetwarzaniem, wprowadzaniem do obrotu lub rozwojem produktów rolnych, dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią Covid-19.

Nowe przepisy pozwolą na udzielenie pomocy najbardziej poszkodowanym przez pandemię przedsiębiorcom i rolnikom. Resort rolnictwa chciał na ten cel przeznaczyć ok. 1 mld euro z niewykorzystanych środków PROW 2014-20, ale Komisja Europejska zgodziła się tylko na 273 mln euro, czyli ok. 1 mld zł.

Na wniosek

Pomoc w ramach tego działania będzie udzielana w formie jednorazowej płatności ryczałtowej dla rolników, przyznawanej oraz wypłacanej na podstawie decyzji administracyjnej, na wniosek o przyznanie pomocy, będący jednocześnie wnioskiem o płatność, składanym w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Wnioski o wsparcie – zgodnie z porozumieniem z Komisją Europejską – powinny zostać zatwierdzone do 31 grudnia 2020 r. Decyzje w sprawie przyznania pomocy mają być wydane w ciągu 150 dni od dnia zakończenia przyjmowania wniosków. Z kolei wypłata środków ma nastąpić w miesiącu wydania decyzji o przyznaniu pomocy (wtedy pomoc zostanie wypłacona po tym samym kursie euro co w decyzji). W tego wynika, że pomoc powinna trafić do rolników do końca czerwca 2021 r.

Wysokość pomocy w ramach tego działania będzie uzależniona od rodzaju prowadzonej produkcji, przede wszystkim zwierzęcej, i ustalana według wzoru, który uwzględnia skumulowaną kwotę pomocy przysługującą rolnikowi w związku ze wszystkimi rodzajami i skalą prowadzonej przez niego produkcji rolnej, oraz będzie zakładała możliwość korygowania tej kwoty w zależności od kursu euro oraz ewentualnego przekroczenia łącznej wysokości pomocy przysługującej wszystkim rolnikom spełniającym warunki. Oznacza to, że może zostać zmniejszona.

Szczegółowe warunki

Kiedy zamykaliśmy ten numer naszego miesięcznika w resorcie rolnictwa trwały prace nad rozporządzeniem wykonawczym do ustawy, określającym szczegółowe warunki ubiegania się o pomoc. Według projektu rozporządzenia ministra rolnictwa z 13 lipca br., ministerstwo planuje objąć wsparciem rolników z sektorów: bydło mięsne (wołowina), krowy mleczne (krowy), świnie (prosięta i lochy), owce, kozy, drób rzeźny (kurczęta, gęsi i indyki), drób nieśny (produkcja jaj kur mięsnych) oraz uprawa roślin ozdobnych pod osłonami ogrzewanymi. O wsparcie będzie mógł wystąpić rolnik lub jego małżonek, który 1 marca br. prowadził działalność rolniczą. Stawki pomocy wynoszą:

– 5100 zł – jeżeli rolnik posiadał 3-20 byków w wieku 12-24 miesięcy; 10 100 zł – jeżeli rolnik posiadał 21-30 byków; 16 200 zł – jeżeli rolnik posiadał 31-50 byków; 20 200 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 byków.

– 1000 zł – jeżeli rolnik posiadał 3-20 krów mlecznych lub typu użytkowego kombinowanego w wieku powyżej 24 miesięcy; 2200 zł – jeżeli rolnik posiadał 21-50 krów; 3000 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 krów.

– 1800 zł – jeżeli rolnik posiadał 10-20 samic owcy domowej w wieku co najmniej 12 miesięcy; 2800 zł – jeżeli rolnik posiadał 21-30 owiec; 4400 zł – jeżeli rolnik posiadał 31-50 owiec; 5500 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 owiec.

– 1000 zł – jeżeli rolnik posiadał 5-20 samic kóz domowych w wieku co najmniej 12 miesięcy; 1700 zł – jeżeli rolnik posiadał 21-30 kóz; 2700 zł – jeżeli rolnik posiadał 31-50 kóz; 3300 zł – jeżeli rolnik posiadał więcej niż 50 kóz.

– 4500 zł za co najmniej 21 do 50 świń urodzonych w siedzibie stada posiadacza zwierzęcia, których urodzenie nastąpiło w okresie od 1 listopada 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r., jeżeli rolnik zgłosił fakt ich oznakowania do 30 czerwca br.; 14 900 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania 51-200 świń; 23 800 zł – jeżeli rolnik zgłosił fakt oznakowania więcej niż 200 świń.

– 8600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk drobiu hodowlanego (jaja wylęgowe kur rzeźnych); 30 000 zł – powyżej 4000 kur;  2200 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję w rozmiarze 1000-5000 kurcząt rzeźnych; 10 800 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję 5001-9000 kurcząt rzeźnych; 21 500 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję 9001-13 000 kurcząt rzeźnych; 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję powyżej 13 000 kurcząt rzeźnych.

– 4300 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję 1000-3000 gęsi rzeźnych; 15 100 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję więcej niż 3000 gęsi rzeźnych.

– 8600 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję 1000-3000 indyków rzeźnych; 30 000 zł – jeżeli rolnik prowadził produkcję więcej niż 3000 indyków rzeźnych oraz w okresie od 15 marca  do 15 czerwca 2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych.

– 1400 zł – w przypadku uprawy roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych lub w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy nie większej niż 500 m2; 4000 zł – w przypadku powierzchni uprawy 500-1000 m2; 7900 zł – w przypadku powierzchni uprawy 1000-2000 m2; 15 800 zł – w przypadku powierzchni uprawy 2000-4000 m2; 30 000 zł – w przypadku powierzchni uprawy powyżej 4000 m2, z tym że ustalając powierzchnię uprawy nie uwzględnia się upraw roślin ozdobnych w szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 25 m2 i w tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy mniejszej niż 50 m2.

Liczbę zwierząt, płeć i typ użytkowy oraz posiadacza zwierząt ustala się na podstawie danych zawartych w rejestrze prowadzonym przez ARiMR, zgodnie ze stanem na 30 czerwca 2020 r. W przypadku, gdy zgodnie ze stanem na 1 marca 2020 r. (zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu do 30 czerwca 2020 r.) okaże się, że dane zwierzę było w posiadaniu więcej niż jednego rolnika, pomoc będzie wypłacona tylko pierwszemu z nich.

Cały tekst można przeczytać we wrześniowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Małgorzata Felińska

Fot. Tytus Żmijewski

Zapoznałem się z informacją o
administratorze i przetwarzaniu danych

Komentarze

Brak komentarzy