Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy Pani/Pana gospodarstwo spełnia wymogi Dyrektywy azotanowej?
 
Tak
Nie
Trudno powiedzieć


Artykuł z numeru: 11/2017

Bez zabezpieczeń


Banki ostrzegają, że pozostawienie rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji komorniczej w wersji uchwalonej 5 lipca tego roku może ograniczyć dostępność kredytów dla rolników.

Rozporządzenie to znacznie rozszerzyło katalog przedmiotów wyłączonych spod egzekucji. Na liście znalazły się: stado podstawowe zwierząt gospodarskich (bydła mlecznego, mięsnego, koni, kóz, owiec, świń, drobiu, zwierząt futerkowych oraz innych gatunków stanowiących podstawę produkcji zwierzęcej w gospodarstwie rolnym dłużnika), ale też zwierzęta gospodarskie poza stadem podstawowym, będące w drugiej połowie okresu ciąży i w okresie odchowu potomstwa oraz źrebięta do sześciu miesięcy, cielęta do czterech miesięcy, jagnięta do trzech miesięcy, prosięta do dwóch miesięcy i koźlęta do pięciu miesięcy. Spod egzekucji wyłączono również:

- stada użytkowe drobiu, jeśli zawarto umowę na dostawę ptaków z tego stada lub produktów pochodzących od tych ptaków;

- zwierzęta futerkowe, jeśli hodowca zawarł umowę na dostawę skór tych zwierząt;

- rodziny pszczele pszczoły miodnej (Apis mellifera) wraz z zasiedlonymi przez te rodziny ulami;

- podstawowe maszyny, narzędzia i urządzenia rolnicze w ilości niezbędnej do pracy w gospodarstwie, w tym ciągniki rolnicze z maszynami i sprzętem współpracującym, samobieżne maszyny rolnicze niezbędne do uprawy, pielęgnacji, zbioru i transportu ziemiopłodów;

- silosy na zboża i pasze;

- zapasy paliwa i części zamienne, niezbędne do normalnej pracy ciągnika i maszyn rolniczych, na okres niezbędny do zakończenia cyklu produkcyjnego;

- materiał siewny, zbóż i innych ziemiopłodów niezbędny do siewów lub sadzenia w gospodarstwie rolnym dłużnika, w ilości niezbędnej w danym roku gospodarczym;

- zapasy opału na sześć miesięcy;

- nawozy, środki ochrony roślin oraz środki wspomagające uprawę roślin, w ilości niezbędnej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego dłużnika;

- zapasy paszy i ściółki dla inwentarza;

- podstawowy sprzęt techniczny niezbędny do zakończenia cyklu danej technologii produkcji w przypadku gospodarstwa specjalistycznego;

- zaliczki na poczet dostaw produktów rolnych;

- budynki gospodarcze i grunty rolne niezbędne do hodowli zwierząt w proporcji uzależnionej od wielkości stada podstawowego i niezbędnej nadwyżki inwentarza;

- budynki gospodarcze magazynowe, składowe, przechowalnie oraz szklarnie, tunele foliowe i inspekty do prowadzenia produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym wraz z wyposażeniem.

Spod egzekucji zostały wyłączone także zajęte zwierzęta gospodarskie, wpisane do księgi zwierząt zarodowych albo uznane za rozpłodniki odpowiednie do dalszej hodowli, jeżeli nie mogły być sprzedane osobie, która wykaże, że posiada gospodarstwo rolne, w którym istnieją warunki do dalszej hodowli tych zwierząt.

Niezależnie od tych wyłączeń, egzekucji nie podlega nadwyżka inwentarza żywego ponad stado podstawowe, a także przedmioty ponad wskazane w rozporządzeniu ilości, jeśli komornik po zasięgnięciu opinii izby rolniczej uzna je za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa. W ciągu trzech dni od dokonania zajęcia ma on prawo wystąpić do izby właściwej ze względu na położenie gospodarstwa rolnego z wnioskiem o wydanie opinii w terminie 14 dni. Do tego czasu wstrzymuje się z wykonaniem egzekucji dotyczącej nadwyżki inwentarza oraz przedmiotów. Jeśli zostaną uznane za niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego, to umarza postępowanie w tym zakresie. Przepisy rozporządzenia nie są stosowane w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Rozporządzenie zaczęło obowiązywać drugiego sierpnia tego roku.

Odrzucą wnioski kredytowe?

Związek Banków Polskich od początku alarmował, że rozporządzenie może wywołać sporo zamieszania, ponieważ nowe przepisy w sposób znaczący ograniczają możliwość zabezpieczania kredytów dla rolników poprzez ustanowienie hipoteki na nieruchomościach oraz obciążenie zastawem rejestrowym maszyn i urządzeń. „W konsekwencji, znaczna liczba wniosków kredytowych będzie niemożliwa do zaakceptowania przez kredytodawców” – czytamy w komunikacie ZBP.

Bank udzieli kredytu tylko wówczas, gdy znajdzie inny sposób jego zabezpieczenia niż ustanowienie hipoteki na nieruchomościach wymienionych w rozporządzeniu. „Znaczna liczba rolników zostanie pozbawiona dostępu do finansowania działalności, ponieważ nie będzie w stanie przedstawić wystarczającego zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Rozdrobnienie polskich gospodarstw rolnych powoduje bowiem, iż przypadki, w których rolnik dysponuje inną nieruchomością niż ta wyłączona spod egzekucji, stanowią mniejszość. Zarazem, inne niż hipoteka i zastaw rejestrowy formy zabezpieczenia wierzytelności nie są w stanie zabezpieczyć kredytów opiewających na większe kwoty pieniężne. Natomiast, osobowe formy zabezpieczenia, takie jak poręczenie, są dużo trudniejsze do pozyskania, gdyż zależą one od decyzji innych niż rolnik osób” – zauważa ZBP.

Cały tekst przeczytasz w listopadowym numerze miesięcznika „Przedsiębiorca Rolny”

Alicja Siuda
Rys. Marcin TreichelKomentarze
Dodaj komentarz
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat