Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy otrzymałeś/aś już pomoc po ubiegłorocznej suszy?
 
Tak
Nie
Nie składałem/am wniosku


Aktualności

Planujemy nawożenie

2019-05-29

Planujemy nawożenie
Wymagania Programu azotanowego obowiązują od 26 lipca 2018 r. na obszarze całego kraju. Nadal jednak wprowadzenie tych zasad w życie nastręcza wiele problemów producentom rolnym. Przyczyn jest kilka, a najważniejsze to interpretacje wytycznych i czas na przygotowanie, a bardziej jego brak.

12 lipca 2018 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1339).

Obowiązki gospodarstw

W zależności od wielkości gospodarstwa i skali produkcji można wyróżnić cztery grupy gospodarstw, na które nałożono różne obowiązki:

- gospodarstwa poniżej 10 ha i posiadające mniej niż 10 DJP przestrzegają terminów i zasad stosowania nawozów zawierających azot oraz gospodarują zgodnie z zasadami wzajemnej zgodności. Gospodarstwa te nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji i opracowania planu nawożenia azotem lub wyliczania maksymalnych dawek azotu oraz nie muszą prowadzić ewidencji stosowania nawozów zawierających azot;

- gospodarstwa posiadające 10 ha użytków rolnych lub więcej lub utrzymujące zwierzęta w liczbie równej lub większej 10 DJP wg stanu średniorocznego mają obowiązek prowadzić zarówno ewidencję stosowania nawozów zawierających azot, jak i przestrzegania wyliczonych maksymalnych dawek azotu dla upraw lub posiadania planu nawożenia azotem dla upraw (corocznie);

- gospodarstwa posiadające ponad 100 ha użytków rolnych lub prowadzące uprawy intensywne na powierzchni powyżej 50 ha lub utrzymujące zwierzęta powyżej 60 DJP wg stanu średniorocznego mają obowiązek prowadzić ewidencję stosowania nawozów zawierających azot oraz opracować i posiadać corocznie plan nawożenia azotem dla każdej działki i stosować się do tego planu;

- gospodarstwa posiadające powyżej 40 000 stanowisk dla drobiu, prowadzący chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, mają obowiązek prowadzić ewidencję stosowania nawozów zawierających azot oraz sporządzić pełen plan nawożenia na podstawie wyników analizy gleby i dać go do zaopiniowania okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. Obowiązek ten dotyczy również gospodarstw, które nabywają nawozy naturalne czy poferment od tych gospodarstw i wykorzystują do nawożenia swoich użytków rolnych.

Dla każdej działki

Plan nawożenia azotem sporządza się odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowuje w gospodarstwie rolnym przez trzy lata od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu. Plan dla upraw w plonie głównym powinien być opracowany od 1 stycznia br. do zbioru danej uprawy (z uwzględnieniem nawożenia uprawy ozimej jesienią roku poprzedniego) oraz opracowany dla uprawy ozimej wysianej jesienią, która będzie plonem głównym w następnym roku.

Ponadto producenci prowadzący chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, przygotowując plan nawożenia azotem muszą zwrócić uwagę, aby był on opracowany zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb i uwzględniał stosowane odpady i nawozy. Muszą oni doręczyć kopię tego planu wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, wraz z uzyskaną wcześniej pozytywną opinią okręgowej stacji chemiczno-rolniczej, nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego.

Kontrolą przestrzegania programu azotanowego zajmuje się Inspekcja Ochrony Środowiska. Za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z rozporządzenia IOŚ może wydać decyzję w formie pouczenia lub opłaty. Niezależnie od wydanej decyzji producent jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości. Kontroli dokonują także pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Sprawdzają oni przestrzeganie zasad wzajemnej zgodności (znanej też jako cross-compliance), co jest warunkiem wypłacenia w całości płatności obszarowych. Przestrzeganie spełnienia wymogów programu azotanowego jest elementem wzajemnej zgodności (tzw. SMR1, GAEC1 i 2). Niedostosowanie się do nich skutkuje potrąceniem płatności obszarowych.

W związku z  kontrolami producent, którego dotyczą wymogi określone w programie azotanowym powinien posiadać:

- opracowany plan nawożenia azotem lub wyliczenia maksymalnych dawek azotu;

- ewidencję zabiegów stosowania nawozów zawierających azot (forma papierowa, zapisy własne, dziennik, arkusz lub w postaci elektronicznej);

- mapkę/szkic działek z lokalizacją tymczasowej pryzmy obornika na gruncie i datą jej założenia (jeśli dotyczy);

- umowę zbycia lub nabycia nawozu naturalnego (jeśli dotyczy);

- zbiornik do przechowywania nawozów naturalnych płynnych przez okres czterech miesięcy (jeśli dotyczy);

- dokument dotyczący opóźnionego terminu zbioru (poplon, burak cukrowy, kukurydza, warzywa) i zakładania po nim uprawy jesiennej – datę nawożenia, nawóz, dawkę nawozu, termin siewu jesiennej uprawy (jeśli dotyczy).

Szkolenia z obowiązków

W związku z wprowadzeniem Programu azotanowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowało szkolenia dla doradców i producentów rolnych. Od kwietnia trwają szkolenia uzupełniające dla doradców rolniczych prowadzone przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie i jego oddziały. Przewiduje się, że do 31 maja zostanie przeszkolonych 2820 osób. Dodatkowo zaplanowano przeszkolenie 180 osób w ramach szkoleń podstawowych. Osoby te, po zdaniu egzaminu, będą mogły zostać wpisane na listę doradców rolniczych CDR.

Kolejnym etapem upowszechniania informacji są szkolenia dla producentów rolnych pt. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy prawo wodne”, finansowane ze środków PROW 2014-20 („Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”). Warsztaty dla producentów prowadzone są przez doradców z wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego i trwają już od jesieni 2018 r., informacje na temat miejsca i terminów warsztatów dostępne są na stronach internetowych poszczególnych ODR-ów. Wszyscy producenci uczestniczący w szkoleniach otrzymują materiały na temat obowiązujących zasad przeciwdziałania zanieczyszczeniom wód ze źródeł rolniczych.

Działania informacyjne i szkoleniowe dla doradców, dotyczące racjonalnej gospodarki nawozowej oraz ochrony wód, prowadzone są również w ramach programów wieloletnich realizowanych przez Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach i Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. Program szkoleniowo-doradczy oferuje także Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). Fundacja realizuje operację „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. W ramach tej inicjatywy została także wydana publikacja pt. „Ograniczenia zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”.

8 marca w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja nt. „Gospodarowanie nawozami a ochrona wód”. W jej trakcie przedstawiono dostępne źródła dofinansowania działań i inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Zaprezentowano także rozwiązania techniczne dotyczące przechowywania nawozów naturalnych. Podkreślono też udział doradztwa rolniczego w ograniczaniu zanieczyszczenia wód, a także istotne znaczenie zrównoważonego nawożenia zarówno dla efektywności ekonomicznej prowadzonej działalności rolniczej, jak i dla ochrony środowiska.

Bezpłatne aplikacje

Dla ułatwienia pracy doradcom rolniczym, ale też producentom, opracowano dwie aplikacje:

- Max_N – do wyliczania maksymalnych dawek azotu działającego ze wszystkich źródeł: https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/2784-aplikacje-do-sporzadzania-planu-nawozenia-azotem-do-wyliczania-maksymalnych-dawek-azotu

- Program_N – do sporządzania planu nawożenia azotem: https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci/57-cdr-informuje/2784-aplikacje-do-sporzadzania-planu-nawozenia-azotem-do-wyliczania-maksymalnych-dawek-azotu

Obie dostępne są na stronie internetowej CDR w Brwinowie. Przygotowany kalkulator w programie MS Excel służy do planowania nawożenia azotem upraw rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych. W przypadku gospodarstw, które utrzymują zwierzęta, po wpisaniu danych z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, z wykorzystaniem wskaźników obliczane są parametry obiektów do przechowywania nawozów naturalnych oraz produkcja tych nawozów w gospodarstwie. Następnie można sporządzić plan nawożenia upraw nawozami azotowymi – naturalnymi i mineralnymi. Program zawiera również arkusz do prowadzenia ewidencji stosowania nawozów azotowych oraz umowę sporządzaną w przypadku zbywania nawozów naturalnych.

W przygotowywaniu planów nawożenia azotem potrzebne są dane z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, udostępniane producentom przez ARiMR. System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt IRZplus został uruchomiony przez ARiMR pod koniec sierpnia 2018 r. Jest to tzw. elektroniczna księga stada gromadząca wszystkie informacje o hodowanych przez rolnika krowach, kozach, świniach czy owcach, która jest bardzo pomocna przy załatwianiu urzędowych spraw, w tym przy opracowaniu planu nawożenia azotem lub obliczania maksymalnych dawek azotu. ARiRW podaje, że przez kilka miesięcy funkcjonowania tego portalu producenci złożyli za jego pośrednictwem ponad 540 tys. dyspozycji. W celu uzyskania informacji dotyczących bydła, owiec, kóz i świń, które przebywały we wskazanej przez rolnika siedzibie stada w określonym czasie, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR wniosek o wydanie takich informacji.

Cały tekst będzie można przeczytać w czerwcowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"

(Annaf)

Fot. Jarosław Pruss


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat