Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Jak oceniasz sześć miesięcy działalności Jana K. Ardanowskiego na stanowisku ministra rolnictwa?
 
Dobrze
Źle
Nie mam zdania


Prawo

Rząd chce wstrzymać sprzedaż państwowej ziemi

Przez pięć lat od wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie mogła sprzedawać państwowej ziemi – zakłada projekt ustawy, który 8 stycznia trafił do konsultacji społecznych.

Rząd chce, żeby nowa ustawa weszła w życie przed końcem kwietnia 2016 r., dlatego organizacje branżowe mają czas na wysłanie uwag do resortu rolnictwa tylko do 25 stycznia.

Projekt zakłada, że przez pięć lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymana będzie sprzedaż nieruchomości rolnych albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, publiczne oraz działek rolnych o powierzchni do 1 ha, a za zgodą ministra rolnictwa i rozwoju wsi także innych nieruchomości. Spowoduje to, że podstawową formą gospodarowania nieruchomościami z ZWRSP będzie dzierżawa.

Projekt ustawy przewiduje także zmianę:

1) ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;

2) ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

3) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

4) ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

5) ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Najważniejsze zmiany dotyczą aktualnie obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Projekt przewiduje, że nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być wyłącznie rolnicy indywidualni. Wyjątek stanowić będą osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, a za zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej także inne podmioty.

Projekt uściśla definicję rolnika indywidualnego przez dodanie, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie jest spełniony między innymi wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie mniejsze niż czwarta część wszystkich jego dochodów. Ma to służyć wyeliminowaniu możliwości spekulacyjnego zakupu ziemi rolnej przez osoby, których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktują jako formę lokaty kapitału.

Natomiast do najważniejszych zmian w ustawie z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa należy wprowadzenie regulacji stanowiącej, że powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych łącznie kiedykolwiek z ZWRSP nie będzie mogła przekroczyć 300 ha. Ponadto nieruchomości rolne nabyte z zasobu nie będą mogły być zbyte bez zgody agencji w okresie 10 lat od dnia ich nabycia.

Pozostałe zmiany w zakresie innych ustaw wymienionych w projekcie mają charakter pomocniczy w stosunku do wcześniej omówionych. Nowelizacja ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece umożliwi ANR realizację prawa pierwokupu poprzez wykluczenie wcześniejszego obciążenia danej nieruchomości nadmiernymi hipotekami, które nie mają pokrycia w wartości rynkowej nieruchomości. Z kolei nowelizacja ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ma umożliwić agencji uzyskanie niezbędnych przy wykonywaniu jej zadań informacji. Przewidziane zmiany w Kodeksie cywilnym mają na celu zapobieganie obchodzeniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego realizujących konstytucyjną zasadę oparcia ustroju rolnego o gospodarstwa rodzinne.

oprac. (Fem)

Zapraszamy do zakupu prenumeraty naszego miesięcznika, gdzie znajdziecie Państwo więcej ciekawych informacji


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat