Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Czy popierasz protesty AGROunii?
 
Tak
Nie
Nie mam zdania


Prawo

Rząd chce wstrzymać sprzedaż państwowej ziemi

Przez pięć lat od wejścia w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa Agencja Nieruchomości Rolnych nie będzie mogła sprzedawać państwowej ziemi – zakłada projekt ustawy, który 8 stycznia trafił do konsultacji społecznych.

Rząd chce, żeby nowa ustawa weszła w życie przed końcem kwietnia 2016 r., dlatego organizacje branżowe mają czas na wysłanie uwag do resortu rolnictwa tylko do 25 stycznia.

Projekt zakłada, że przez pięć lat od dnia wejścia w życie ustawy wstrzymana będzie sprzedaż nieruchomości rolnych albo ich części wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne, publiczne oraz działek rolnych o powierzchni do 1 ha, a za zgodą ministra rolnictwa i rozwoju wsi także innych nieruchomości. Spowoduje to, że podstawową formą gospodarowania nieruchomościami z ZWRSP będzie dzierżawa.

Projekt ustawy przewiduje także zmianę:

1) ustawy z 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego;

2) ustawy z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa;

3) ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

4) ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece;

5) ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Najważniejsze zmiany dotyczą aktualnie obowiązującej ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Projekt przewiduje, że nabywcami nieruchomości rolnych będą mogli być wyłącznie rolnicy indywidualni. Wyjątek stanowić będą osoby bliskie zbywcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, a za zgodą prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej także inne podmioty.

Projekt uściśla definicję rolnika indywidualnego przez dodanie, że warunek osobistej pracy w gospodarstwie jest spełniony między innymi wtedy, gdy dochody z prowadzenia gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 20 ha użytków rolnych są nie mniejsze niż czwarta część wszystkich jego dochodów. Ma to służyć wyeliminowaniu możliwości spekulacyjnego zakupu ziemi rolnej przez osoby, których zasadnicza aktywność życiowa i zawodowa ma miejsce poza rolnictwem, a zakup ziemi traktują jako formę lokaty kapitału.

Natomiast do najważniejszych zmian w ustawie z 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa należy wprowadzenie regulacji stanowiącej, że powierzchnia nieruchomości rolnych nabytych łącznie kiedykolwiek z ZWRSP nie będzie mogła przekroczyć 300 ha. Ponadto nieruchomości rolne nabyte z zasobu nie będą mogły być zbyte bez zgody agencji w okresie 10 lat od dnia ich nabycia.

Pozostałe zmiany w zakresie innych ustaw wymienionych w projekcie mają charakter pomocniczy w stosunku do wcześniej omówionych. Nowelizacja ustawy z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece umożliwi ANR realizację prawa pierwokupu poprzez wykluczenie wcześniejszego obciążenia danej nieruchomości nadmiernymi hipotekami, które nie mają pokrycia w wartości rynkowej nieruchomości. Z kolei nowelizacja ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ma umożliwić agencji uzyskanie niezbędnych przy wykonywaniu jej zadań informacji. Przewidziane zmiany w Kodeksie cywilnym mają na celu zapobieganie obchodzeniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego realizujących konstytucyjną zasadę oparcia ustroju rolnego o gospodarstwa rodzinne.

oprac. (Fem)

Zapraszamy do zakupu prenumeraty naszego miesięcznika, gdzie znajdziecie Państwo więcej ciekawych informacji


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat