Zapraszamy
na strony czasopism wydawnictwa:

Rolnik DzierżawcaNowoczesna UprawaRolniczy Przegląd TechnicznyHoduj z głową bydłoHoduj z głową świnie


Sonda
Na jakie ugrupowanie zagłosujesz w wyborach do Europarlamentu?
 
Koalicja Europejska
Prawo i Sprawiedliwość
Inne ugrupowanie
Nie zagłosuję


Prawo
Zwolnienia na zachętę 

Ulgi podatkowe mają być bodźcem do tworzenia spółdzielni rolników, do których przystępować będą mogli nie tylko gospodarze, ale także przedsiębiorcy świadczący usługi na ich rzecz – zakłada ustawa o spółdzielniach rolników, którą 17 października podpisał prezydent Andrzej Duda. 

Wcześniej, 4 października posłowie przyjęli wszystkie sześć poprawek, które we wrześniu do projektu ustawy zgłosili senatorowie. Najważniejszą z nich jest możliwość przystąpienia do spółdzielni, oprócz rolników, także podmiotów świadczących na ich rzecz usługi z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących produkcji rolnej. Zdaniem senatorów, pozwoli to lepiej wykorzystać należący do przedsiębiorców sprzęt.

Pozostałe poprawki doprecyzowały obrót produktami rolnymi. W pierwotnej wersji projektu mowa była o sprzedaży i kupnie. Jak jednak zauważyli senatorowie, w obrocie występują również inne umowy, np. kontraktacji, dlatego w ustawie należy posługiwać się terminami „zbycie” i „nabycie”. Autorzy projektu założyli również, że ustawa wejdzie w życie po 30 dniach od ogłoszenia. Senatorowie zaproponowali jednak, by nowe prawo w punkcie dotyczącym zwolnienia z podatku od nieruchomości obowiązywało dopiero od 1 stycznia 2019 r. Wówczas nie będzie miało wpływu na bieżący rok budżetowy. Przepisy te, choć korzystne dla spółdzielni rolników, będą bowiem ograniczały dochody samorządów gminnych. 

W radzie tylko rolnicy

Ustawa, której projekt powstał w ministerstwie rolnictwa, określa zasady tworzenia, organizacji, działalności, a także likwidacji spółdzielni rolników oraz ich związków. Zgodnie z nią, członkami spółdzielni będą mogły być osoby:

  • fizyczne lub prawne prowadzące gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, będące producentami produktów rolnych lub grup tych produktów, albo prowadzące chów bądź hodowlę ryb;

·       fizyczne lub prawne niebędące rolnikami, prowadzące:

- działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania wytworzonych przez rolników produktów albo ich grup, bądź ryb;

- działalność usługową wspomagającą rolnictwo, obejmującą świadczenie na rzecz rolników usług z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących do wytwarzania przez rolników produktów rolnych lub grup tych produktów, albo ryb.

Spółdzielnia będzie musiała składać się z co najmniej 10 członków będących rolnikami. Ma to zapewnić trwałą konsolidację producentów oraz powstawanie stabilnych i silnych ekonomicznie podmiotów, które będą odpowiednim partnerem dla odbiorców produktów. Dzięki zorganizowaniu się, również pod względem liczby członków, spółdzielnie będą w stanie dostosować produkcję do wymagań odbiorcy. Chodzi tu przede wszystkim o jakość, ilość i asortyment. Łatwiej im będzie także ograniczać koszty produkcji, wykorzystując efekt skali. Ponadto wymóg co najmniej 10 osób powinien zapobiec tworzeniu przypadkowych spółdzielni, którym zależałoby wyłącznie na skorzystaniu z przewidzianej w ustawie pomocy publicznej.

Co ważne, osoby, które nie są rolnikami, nie będą brane pod uwagę przy określaniu minimalnej liczby członków spółdzielni, nie będą także wybierane do rady nadzorczej. Jak przekonują autorzy ustawy, skoro stanowi ona organ kontrolny działalności spółdzielni i zarządu, w jej skład powinni wchodzić wyłącznie rolnicy. To oni zapewnią bowiem rolniczy charakter spółdzielni i właściwie zadbają o interesy pozostałych gospodarzy. Każdy z członków będzie mógł przynależeć do jednej spółdzielni rolników w zakresie określonych produktów lub grup produktów. Ich wykaz przedstawi w rozporządzeniu minister rolnictwa. 

Udziały ustalane co rok

Spółdzielnie będą musiały opracować własny statut. Zgodnie z nim, wysokość wpisowego będzie mogła wynieść określoną kwotę lub iloraz części ułamkowej funduszu zasobowego spółdzielni i liczby jej członków, według stanu na koniec roku kalendarzowego poprzedzającego rok przystąpienia członka do spółdzielni. Możliwe będzie coroczne ustalanie liczby udziałów, do których będą mieli prawo poszczególni członkowie. Naliczane będą wówczas proporcjonalnie do ich udziału procentowego w łącznej wartości nabytych przez spółdzielnię od swoich członków produktów lub grup produktów. Były członek spółdzielni oraz osoba, którą zmarły członek wskazał jako tę, której spółdzielnia będzie musiała zwrócić udziały po jego śmierci, może zbyć je innemu członkowi tej samej spółdzielni. Nabywca udziałów będzie zaś zobligowany do zawiadomienia spółdzielni o tym fakcie w ciągu siedmiu dni. Członek spółdzielni, który z niej wystąpi za wypowiedzeniem lub zostanie wykreślony z powodu zaprzestania działalności rolniczej może w ciągu pół roku od dnia ustania członkostwa przenieść swoje udziały na osobę, która przejęła i prowadzi jego gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej. Pod warunkiem jednak, że została ona członkiem tej spółdzielni albo złożyła deklarację przystąpienia do niej. 

Nadwyżki do podziału

Spółdzielnie będą zobowiązane do planowania produkcji rolnej oraz dostosowywania jej skali i jakości do oczekiwań rynku. Ponadto mają organizować sprzedaż towarów i zakupy środków do produkcji. Dzięki temu poprawi się rentowność gospodarstw członków spółdzielni.

Działalność gospodarcza spółdzielni może polegać m.in. na przechowywaniu lub przetwarzaniu i sprzedaży produktów pochodzących od jej członków, a także na świadczeniu im usług związanych z wytwarzaniem produktów lub grup produktów, dla których spółdzielnia powstała. Ma to na celu zwiększenie wartości dodanej produkcji na etapie poprzedzającym jej sprzedaż przez członków spółdzielni lub samą spółdzielnię. Ponadto podmioty te mogą upowszechniać wśród swoich członków korzystne dla środowiska metody uprawy, gospodarki odpadami czy technologie produkcji.

Ustawa określa też trzy zasadnicze fundusze, które będzie musiała stworzyć spółdzielnia rolników, wskazując jednocześnie źródło ich finansowania:

  • fundusz udziałowy (tworzony z udziałów członkowskich) – prawo do tego funduszu ma mieć nowy członek spółdzielni, który przejął i prowadzi gospodarstwo rolne byłego członka, a także spadkobiercy zmarłego członka;
  • fundusz zasobowy (na który przeznaczy się wpłaty wpisowego dokonane przez członków oraz nie mniej niż 10 proc. nadwyżki bilansowej) – będzie przeznaczony na kompensowanie strat bilansowych spółdzielni rolników;
  • fundusz wzajemnościowy (na który przeznaczy się nie mniej niż 3 proc. nadwyżki bilansowej) – będzie wykorzystywany na rozwój i promocję spółdzielni rolników.

Oprócz tych obowiązkowych funduszy spółdzielnia będzie mogła także tworzyć własne.

Nadwyżka bilansowa będzie podlegać podziałowi na podstawie uchwały walnego zgromadzenia. Jej część pozostała po dokonaniu odpisów na fundusze przeznaczana będzie na cele wskazane w uchwale walnego zgromadzenia. Natomiast straty bilansowe spółdzielni będą pokrywane z funduszu zasobowego, a w części go przekraczającej – z innych funduszy własnych spółdzielni rolników, jednak z wyłączeniem funduszu wzajemnościowego.

Postawienie spółdzielni rolników w stan likwidacji nastąpi, jeśli jej działalność będzie wykazywała rażące naruszenie prawa lub postanowień statutu, lub też okaże się, że została ona zarejestrowana z niezgodnie z prawem, albo jeśli co najmniej od roku nie będzie prowadziła działalności gospodarczej. W przypadku likwidacji spółdzielni jej majątek, pozostały po zwrocie wkładów i zaspokojeniu wierzycieli, będzie podlegał podziałowi proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez jej członków. 

Wystartują z ulgą

By zachęcić rolników do wspólnego działania i ułatwić start powstającym spółdzielniom ustawa przewiduje system zachęt. Jest on oparty głównie na zwolnieniach podatkowych. I to właśnie one były powodem przedłużających się prac nad ustawą. Jej projekt trafił bowiem do Sejmu już w lutym ub.r. – Musieliśmy poczekać na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie zastosowania ulg podatkowych w zakresie zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych oraz z podatku od nieruchomości, które miałyby dotyczyć podmiotów gospodarczych o wielkości odpowiadającej mikroprzedsiębiorstwom. Komisja wyraziła na ich zastosowanie zgodę, lecz zastrzegła, że ulgi będą mogły być udzielane wyłącznie w ramach pomocy de minimis – wyjaśnia Robert Telus z PiS, zastępca przewodniczącego sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na preferencyjne warunki spółdzielnie będą mogły liczyć tylko na początkowym etapie swojej  działalności. W momencie dalszego rozwoju i przekroczenia wytycznych warunkujących posiadanie statusu mikroprzedsiębiorstwa, będą już działać na rynku na zasadach ogólnych. Co istotne, ulgi będą przysługiwały również związkom spółdzielni rolników. Ma to motywować spółdzielnie do ich powoływania.

Cały tekst można przeczytać w listopadowym numerze miesięcznika "Przedsiębiorca Rolny"

(kap)


przeglądaj wszystkie


Komentarze
Dodaj komentarz
Zobacz wszystkie komentarze
 
© 2013 copyright APRA, wszelkie prawa zastrzeżone | Polityka prywatności | Regulamin | Regulamin prenumerat